Being a leader can be quite challenging. You are responsible for your team, your department and your business goals. You want to be successful and motivate your people to perform at their best. After all, you all want to achieve great results, no?

Well, it might not be that easy. It is not because you are motivated and enthusiastic that your team will feel the same way and perform at their best level. It is not because you are aware of all the goals and objectives, that your team will understand what is expected from them.

Positive leadership is about unlocking the potential of your team. When people use their strengths more, they will be energized and achieve better results. Displaying a positive attitude at work creates a multitude of benefits. Not only will people look at you in a more appreciative way which may incline them to help you in more ways, but it is also contagious. Positivity rubs off on everyone else.

Fixed versus growth mindset

Adapting a positive mindset is about adapting a growth mindset.

Carol Dweck did extensive research on human motivation and the power of our mindset. She concluded there are two mindsets:  the ‘fixed’ and the ‘growth’ mindset.  Her research looked at the origins of those mindsets and the role they play in motivation and self-regulation, as well as their impact on achievement and interpersonal processes (Dweck, 2006).

When we translate this to leadership skills, it means that managers with a ‘fixed’ mindset belief that intelligence, personality and strengths are stabile and hardly changeable, and they tend to show what they know instead of what they don’t know. Applying a ‘growth’ mindset on the other hand, shows a belief that all of this can be changed in a positive way. A growth mindset creates a strong passion for learning. As Dweck writes: “why waste time proving over and over how great you are, when you could be getting better?” (Dweck, 2006)

A leader with a positive mindset believes that his employees have all the resources they need to be successful and will therefore adapt a coaching leadership style to unlock the strengths in his people.

It is this belief that creates trust in the relationships and leading from a place of trust creates a positive culture in which the goals of the organization and the employees are aligned. If there is no trust between manager and team members, there will never be a strong interpersonal relationship, and that is exactly what is needed in order to create extraordinary performance.

Our mindset is pivotal to realizing our full potential. When we change our beliefs, it can have a powerful impact.

3 to 1

Although it might sound obvious to focus on the positive, it is very easy to get caught up in your own thoughts and challenges. Before you know it, you are dragged into the rollercoaster of the day and you forget to pay attention to the positive events that are occurring.

As mentioned before, we all have a negativity bias. This means that the negative is more present, and we tend to see the negative before the positive. Therefore, we need to put in extra effort to emphasize and reinforce the positive.

According to research of Fredrickson, there is a tipping point at which positive emotions begin to outperform the negative emotions (Fredrickson, 2001). You would need at least 3 positive emotions to counter the effect of 1 negative emotion.  Evidently, this depends on the situation. Some situations have a bigger impact on our lives than others. But the main belief is you need more positive than negative emotions to achieve a mindset that helps you flourish rather than languish.

Self-awareness

As the behavior of the manager has the biggest impact on employee performance, it is crucial to have a self-awareness. This means you know your values, your motivations, your strengths and weaknesses, your thoughts and beliefs and your leadership style. It also means you know how all of this affects not only your actions but also those of others. It will make it easier to understand other people and their point of views, and also detect how they perceive you. It will enable you to manage your stress, make better decisions and create a world-class team.

I am inviting you to take a step back and reflect: do you have a positive, open and growth mindset? Can you focus on opportunities rather than on problems? Do you see the possibilities for greatness in your team? Can you detect and understand the strengths in your employees and use them to uplift the team as a whole?

By expanding your own capacities for excellence, you will create a positive work environment in which your employees can flourish and thrive.

References:

Dweck, C.S. (2012). Mindset: How you can fulfil your potential. London, UK: Robinson.

Fredrickson, B.L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218.

Find out more about Inge Beckers and read her other articles HERE

 

‘We Are The Positive Psychology People’

 

Positieve Mindset

Het leiden van een team kan een hele uitdaging zijn. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je team, maar ook voor je afdeling en je bedrijfsdoelstellingen. Je wil succesvol zijn en jouw mensen motiveren om optimaal te presteren. Jullie willen tenslotte allemaal geweldige resultaten behalen, toch?

Nou, het is misschien niet zo eenvoudig. Het is niet omdat jij gemotiveerd en enthousiast bent dat jouw team zich op dezelfde manier zal voelen en op zijn best zal presteren. Het is niet omdat jij je bewust bent van alle doelstellingen, dat jouw team begrijpt wat er van hen wordt verwacht.

Positief leiderschap gaat over het beste uit jezelf en jouw team te halen. Wanneer mensen hun sterke punten meer gebruiken, krijgen ze meer energie en behalen ze betere resultaten. Het creëren van een positieve werkomgeving levert een groot aantal voordelen op. Mensen zullen niet alleen meer waardering voor jou opbrengen en daardoor meer bereidheid hebben op jou te helpen, maar positiviteit is ook besmettelijk. Het heeft een effect op het hele team en mogelijks op de hele organisatie.

Fixed versus growth mindset

Een positieve mindset hebben wil zeggen dat je een growht mindset hebt.

Carol Dweck deed uitgebreid onderzoek naar de menselijke motivatie en de kracht van onze mindset. Ze concludeerde dat er twee denkwijzen zijn: de ‘fixed (vaste)’ en de ‘growth (groei)’ mindset. Haar onderzoek keek naar de oorsprong van die mindsets en de rol die ze spelen bij motivatie en zelfregulatie, evenals naar hun impact op prestatie en interpersoonlijke processen (Dweck, 2006).

Wanneer we dit vertalen naar leiderschapsvaardigheden, betekent dit dat managers met een ‘fixed’ mindset geloven dat intelligentie, persoonlijkheid en sterke punten stabiel en nauwelijks veranderlijk zijn, en dat ze de neiging hebben om te laten zien wat ze weten in plaats van wat ze niet weten. Het toepassen van een ‘growth mindset wil zeggen dat men gelooft dat dit allemaal kan veranderen en groeien.  Een groeimindset creëert een sterke passie voor leren. Zoals Dweck schrijft: “waarom tijd verspillen door keer op keer te bewijzen hoe goed je bent, terwijl je beter zou kunnen worden?” (Dweck, 2006)

Een leider met een positieve mindset gelooft dat zijn medewerkers alle middelen hebben die ze nodig hebben om succesvol te zijn en zal daarom een ​​coachende leiderschapsstijl toepassen om de sterke punten in zijn mensen naar boven te halen.

Het is deze overtuiging die vertrouwen schept in de relaties en leiding geven vanuit vertrouwen creëert een positieve cultuur waarin de doelen van de organisatie en de medewerkers op één lijn liggen. Als er geen vertrouwen is tussen manager en teamleden, zal er nooit een sterke interpersoonlijke relatie zijn, en dat is precies wat nodig is om buitengewone prestaties te creëren.

Onze mindset is cruciaal om ons volledige potentieel te realiseren. Wanneer we onze overtuigingen veranderen, kan dit een krachtige impact hebben.

3 tegen 1

Hoewel het misschien voor de hand liggend klinkt om je op het positieve te concentreren, is het heel gemakkelijk om verstrikt te raken in je eigen gedachten en uitdagingen. Voor je het weet word je meegesleurd in de dagelijkse beslommeringen en vergeet je aandacht te schenken aan de positieve gebeurtenissen die plaatsvinden.

Zoals eerder vermeld, hebben we allemaal een negativity bias. Dit betekent dat het negatieve meer aanwezig is, en dat we de neiging hebben om het negatieve te zien vóór het positieve. Daarom moeten we extra inspanningen leveren om het positieve te benadrukken en te versterken.

Volgens onderzoek van Fredrickson is er een keerpunt waarop positieve emoties de negatieve emoties beginnen te overtreffen (Fredrickson, 2001). Je hebt minimaal 3 positieve emoties nodig om het effect van 1 negatieve emotie tegen te gaan. Dit hangt natuurlijk van de situatie af. Sommige situaties hebben een grotere impact op ons leven dan andere. Maar de belangrijkste conclusie is dat je meer positieve dan negatieve emoties nodig hebt om een ​​mindset te bereiken die je helpt floreren in plaats van wegkwijnen.

Zelfbewustzijn

Omdat het gedrag van de manager de grootste impact heeft op de prestaties van de medewerker, is het cruciaal om goed zelfbewustzijn te hebben. Dit betekent dat je weet wat jouw waarden, motivaties, sterke en zwakke punten, gedachten en overtuigingen zijn. Dat je weet wat jouw leiderschapsstijl is. Het betekent ook dat je weet hoe dit alles niet alleen je eigen daden maar ook die van anderen beïnvloedt. Het zal het makkelijker maken om andere mensen en hun standpunten te begrijpen, en ook om te ontdekken hoe zij jou zien. Het stelt je in staat om beter met je stress om te gaan, betere beslissingen te nemen en een topteam samen te stellen.

Ik nodig je uit om een ​​stapje terug te doen en te reflecteren:  heb je een positieve, open en groeimindset? Kunt je de focus leggen op mogelijkheden in plaats van op problemen? Zie jij de potentie voor grootsheid in jouw team? Kan je de sterke punten van jouw medewerkers ontdekken, begrijpen en gebruiken om het team als geheel naar een hoger niveau te brengen?

Door je eigen capaciteiten voor excellentie te ontwikkelen, creëer je een positieve werkomgeving waarin jouw medewerkers kunnen floreren en het beste van zichzelf kunnen geven.

 

Find out more about positive psychology courses and training at 

Share This