The late Chris Peterson, one of the founding fathers of positive psychology would often begin lectures by stating: “I can sum up positive psychology in just three words: Other People Matter. Period. Anything that builds relationships between and among people is going to make you happy”.

Research shows that the top 10% of consistently happy people are highly social and have stronger social relationships than less happy people.

We humans are social beings. We need other people to have a life that is complete and fulfilling. Strong relationships are important and studies show they make us more optimistic, increase our satisfaction with life and lower our risk of depression.

It is not the quantity that matters, but the quality of the friendships. The closer the friendships are the higher the happiness benefits are. It seems that people need at least one good friend that they can share their thoughts and feelings with.  So it is not the dozens of Facebook acquaintances that make us happy, but the real time true friends will.

I feel very lucky to have more than one good friend and for me the sign of real friendship is that, even when you have not seen one another for a while, when you meet up again, if feels just like you have met yesterday. You just feel connected wherever you are. Real friendship is about having meaningful and deep conversations, savouring a meal together, go for a drink with friends, or performing an act of kindness, just because you love them.

Knowing I am going to meet one of my friends for a nice evening out can give me energy and joy hours, sometimes even days in advance.

We matter to others

Other people matter to us, but we should also look at how we can matter for others. Although in one way we are all different, in another way we are all the same. At some levels we are unique yet at others we are not so different.

As Carl Rogers put it so beautifully: “I have almost invariably found that the very feeling which has seemed to me most private, most personal and hence most incomprehensible by others, has turned out to be an expression for which there is a resonance in many people. It has led me to believe that what is most personal and unique in each of us is probably the very element which would, if it were shared and expressed, speak most deeply to others”.

And is that not what it all about? Interpersonal connection. Neuroscience also shows that connecting deeply with others creates happiness. Every time we actively share our deepest thoughts, fears and dreams our brain lights up like a Christmas tree. This behaviour activates one of the happiness hormones:  oxytocin, the ‘cuddle’ hormone, which as we know by now enables us to bond with other people. And also giving makes us happy. Studies show that giving a gift will release endorphins, another set of hormones that make us feel great.

Make time

Although it is obvious that close friendships are crucial for our health and happiness, we don’t always seem to realize that and we don’t always see them as something we need to put time and effort into.

I see a lot of people put effort in their jobs, their families, their fitness, but how often do they really think of working on their friendships?

Growing older the realisation grows that is important to have good and positive friendships and we should focus on them and let the negative people and relationships disappear out of our lives. If we let our good friends get out of touch and only contact them when it suits us, we also miss out on an opportunity to increase our happiness.

I think it is important to invest time in our friendships and be mindful of building time into our schedule to keep in touch with them, wherever they are.  This could be by weekly messages via a call, an email, sms or Whatsapp or an annual trip. Whatever can help to keep the connection close.

Don’t let life get in the way of the people who make you the happiest.

‘We Are The Positive Psychology People’

The Positive Psychology People is co-founded and sponsored
by Lesley Lyle and Dan Collinson,
Directors of Positive Psychology Learning and authors of the
8-week online Happiness Course

 

Andere Mensen Zijn Belangrijk

Wijlen Chris Peterson, een van de grondleggers van de positieve psychologie, begon vaak zijn lezingen door te stellen: ‘Ik kan positieve psychologie samenvatten in slechts drie woorden:’ Other People Matter: Andere mensen zijn belangrijk. Punt aan de lijn.  Alles wat te maken heeft met goede relaties tussen mensen en het bouwen aan die relaties, zal je gelukkig maken ‘.

Onderzoek toont aan dat de top 10% van consistent gelukkige mensen zeer sociaal zijn en sterkere sociale relaties hebben dan minder gelukkige mensen.

Wij mensen zijn sociale wezens. We hebben andere mensen nodig om een ​​leven te hebben dat compleet en zinvol is. Sterke relaties zijn belangrijk en uit onderzoeken blijkt dat ze ons optimistischer maken, onze tevredenheid met het leven vergroten en ons risico op depressie verlagen.

Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van de vriendschappen. Hoe dichterbij de vriendschappen zijn, des te hoger de voordelen voor het geluk. Het lijkt erop dat mensen minstens één goede vriend nodig hebben waarmee zij hun gedachten en gevoelens kunnen delen. Het zijn dus niet de tientallen Facebook-bekenden die ons gelukkig maken, maar de echte vrienden in ons dagelijkse leven.

Ik heb het geluk dat ik meer dan één goede vriend heb en voor mij is het teken van echte vriendschap dat, zelfs als je elkaar een tijdje niet hebt gezien, als je elkaar weer ontmoet, het voelt alsof je elkaar gisteren nog hebt gezien.  Je voelt je gewoon verbonden, waar je ook bent. Echte vriendschap gaat over het hebben van zinvolle en diepe gesprekken, samen genieten van een maaltijd,  iets drinken met  vrienden, of een goede daad doen,  gewoon omdat je hen graag ziet.

Als ik weet dat ik een van mijn vrienden ga ontmoeten voor een leuke avond uit, heb ik al uren en soms dagen op voorkhand meer energie en plezier omdat ik er zo naar uitkijk.

Wij zijn ook belangrijk voor anderen

Andere mensen zijn belangrijk voor ons, maar we moeten ook kijken naar hoe wij belangrijk kunnen zijn voor anderen. Hoewel we op één manier allemaal anders zijn, zijn we op een andere manier allemaal hetzelfde. Op sommige niveaus zijn we uniek, maar op andere zijn we helemaal niet zo verschillend.

Zoals Carl Rogers het zo mooi uitdrukte: “Ik heb bijna altijd ontdekt dat het gevoel dat mij het meest persoonlijk, het meest eigen enn dus het minst toegankeljke voor anderen scheen, een uiting bleek die bij vele anderen een weerklank opriep. Het heeft me doen geloven dat wat het meest persoonlijk en uniek is in ieder van ons waarschijnlijk ook juist dat element is dat, als het meegedeeld of geuit zou worden,  anderen het meest zal aanspreken “.

En is dat niet waar het allemaal over gaat? Interpersoonlijke verbinding. Neurowetenschap laat ook zien dat diepgaand contact maken met anderen geluk creëert. Telkens wanneer we actief onze diepste gedachten, angsten en dromen delen, lichten onze hersenen op als een kerstboom. Dit gedrag activeert een van de gelukshormonen: oxytocine, het ‘knuffelhormoon’, dat, zoals we nu weten, ons in staat stelt om te verbinden met andere mensen. En ook geven maakt ons blij. Studies tonen aan dat het geven van een geschenk endorfines vrijmaakt, een andere reeks hormonen die ons een goed gevoel geven.

Maak tijd

Hoewel het duidelijk is dat hechte vriendschappen cruciaal zijn voor onze gezondheid en geluk, lijken we ons dat niet altijd te realiseren en zien we ze niet altijd als iets waar we tijd en moeite aan moeten besteden. Ik zie dat veel mensen zich inspannen voor hun werk, hun gezin, hun conditie, maar hoe vaak denken ze erover om aan hun vriendschappen te werken?

Naarmate we ouder worden, groeit het besef dat het belangrijk is om goede en positieve vriendschappen te hebben en we moeten ons daarop concentreren en de negatieve mensen en relaties uit ons leven laten verdwijnen. Als we het contact met onze goede vrienden laten verwateren en alleen contact met hen opnemen wanneer het ons uitkomt, missen we ook de kans om ons geluk te vergroten.

Ik denk dat het belangrijk is om tijd te investeren in onze vriendschappen en er rekening mee te houden dat we bewust tijd inbouwen in ons schema om contact met hen te houden, waar ze zich ook bevinden. Dit kan via wekelijkse berichten via een telefoontje,  een e-mail, sms of WhatsApp of een jaarlijkse reis. Om het even wat kan helpen om de verbinding te bewaren.

Laat het leven niet in de weg staan ​​van de mensen die jou het gelukkigst maken.

Share This