We all know that negativity has an immense impact on how we feel, work and interact with others, so why do we allow those feelings to influence us so much?

It is simple, as human beings we have a negativity bias. Our brain has a built-in negative bias that causes us to focus on negative things. These negative events have a greater impact on our brains than positive ones, and can have a powerful effect on our behaviour, our decisions, and even our relationships. In short, “bad stuff” is stronger than “good stuff.” That is why traumatic experiences remain longer and deeper in our thoughts, while the most cheerful moments quickly fade into distant memories. We all know where we were when 9/11 happened.

This mechanism also works in organisations, we tend to focus on what is wrong and how to fix it. Whenever we want to improve performance, our default position is to ask what is not working. But energy flows where attention goes, so when we give our attention to negativity it will only grow.

Positive psychology

Instead, organisations would benefit when using a strengths-based approach, which evolved from the scientific field of Positive Psychology. Using one’s strengths will enable individuals and organisations to flourish and thrive, and although it is usually more associated with personal development, it is also applicable within leadership and business.

The first step is to get to know your strengths and those of your team. Focusing on strengths and assets rather than problems and deficits will bring us much further. Research shows that happiness at work defined as pleasure, engagement and a sense of meaning can improve revenue, profitability, staff retention, customer loyalty, and workplace safety. It also states that positive emotions increase creativity and problem-solving ability. Gallup’s research showed that people who use their strengths every day are six times more likely to be engaged on the job. Implementing a positive approach means that you start looking at what is working well and thus exploring the possibilities there are for doing something greater in the future.

Positive communication

So, what if your team is not performing as expected or the sales targets are not being hit?

Using a negative approach and negative communication might add fuel to the fire and it will only demotivate your team. When the negative bias is at play in your organisation it will deteriorate innovation, creativity, emotional intelligence, and resilience.

Positive communication on the other hand, can create a work environment that fosters good and positive relationships. It enables both managers and employees to build teams of cooperative and efficient workers.  This will not only result in a happier workforce, but in a more productive and more engaged one. An extra benefit is that it will build trust, which is crucial to build an effective team that can work together in harmony instead of competing against one another.

Positive communication however does not mean only saying nice things and avoiding conflict. It is about describing what you want, instead of what you don’t want. It is easier to reward someone for doing something than for not doing something. For example, ‘stop coming late to work’ would become ‘please make sure you are here on time every day’. The good news is that by being conscious of this negativity bias you can counterbalance it. When you feel that you tend toward a negative way of thinking, ask yourself: what positive events are happening right now? Am I reacting in proportion to the actual event, or am I reacting in a negative way because I am busy or tired? Ask yourself these questions and then ‘shift’ towards positive thoughts and actions.

Creating a culture of positive communication and understanding and playing with the strengths of you and your team will be more helpful to handle challenging times and build a foundation that enables everyone to grow and flourish. So, it is actually very simple: positive communication and using your strengths can maximize business success and positivity is the key to success!

 

About the author: Inge Beckers

 

 

 

‘We Are The Positive Psychology People’

 

 

Negativiteit is niet de sleutel tot success

We weten allemaal dat negativiteit een enorme invloed heeft op ons denken, voelen, en omgaan met anderen, dus waarom laten we ons zo beïnvloeden door die negatieve gevoelens?

Het is simpel, als menselijke wezens hebben we een negativiteitsbias. Ons brein heeft een ingebouwde negatieve bias waardoor we ons op negatieve dingen concentreren. Deze negatieve gebeurtenissen hebben een grotere impact op onze hersenen dan positieve, en kunnen een krachtig effect hebben op ons gedrag, onze beslissingen en zelfs onze relaties. Kortom, “het slechte” is sterker dan “het goede”. Daarom blijven traumatische ervaringen langer en dieper in onze gedachen hangen, terwijl de vrolijkste momenten snel vervagen in verre herinneringen. We weten allemaal nog waar we waren toen 9/11 gebeurde.

Dit mechanisme werkt ook in organisaties, we hebben de neiging ons te concentreren op wat er mis gaat en hoe we dit moeten verhelpen. Wanneer we de prestaties willen verbeteren, gaan we bijna automatisch vragen wat niet werkt. Maar energie stroomt naar waar onze aandacht gaat, dus als we onze aandacht op negativiteit richten, zal deze alleen maar groeien.

 

Positieve psychologie

In plaats daarvan zouden organisaties er baat bij hebben om te focussen op de sterktes en kwaliteiten van hun medewerkers. Deze positieve aanpak komt voort uit de positieve psychologie. Door de sterke punten te gebruiken, kunnen individuen en organisaties floreren en gedijen, en hoewel deze aanpak vooral wordt geassocieerd met persoonlijke ontwikkeling, is het ook van toepassing binnen leiderschap en het bedrijfsleven.

De eerste stap is om jouw sterke punten en die van je team te leren kennen. Door te focussen op sterke punten en troeven in plaats van op problemen en tekorten, zullen we veel verder komen. Onderzoek toont aan dat werkgeluk, gedefinieerd als plezier, betrokkenheid en zingeving, zowel de omzet, de winst, de personeelsretentie, de klantentrouw en de veiligheid op de werkplek kan verbeteren. Daarenboven kunnen positieve emoties de creativiteit en het probleemoplossend vermogen vergroten. Gallup’s onderzoek toonde aan dat mensen die hun kwaliteiten elke dag gebruiken zes keer meer kans hebben om betrokken te zijn in hun job. Het implementeren van een positieve aanpak betekent dat je begint te kijken naar wat goed werkt en op die manier de mogelijkheden onderzoekt om in de toekomst iets groters en beters te doen.

Positieve communicatie

Dus wat als jouw team niet presteert zoals verwacht of de verkoopdoelen niet worden gehaald?

Een negatieve benadering en negatieve communicatie zullen alleen maar olie op het vuur gooien en het team verder demotiveren.  Een negatieve aanpak zal de innovatie, creativiteit, emotionele intelligentie en veerkracht aantasten.

Positieve communicatie daarentegen kan een werkomgeving creëren die goede en positieve relaties bevordert. Het stelt zowel managers als werknemers in staat om teams van coöperatieve en efficiënte werknemers op te bouwen. Hierdoor zullen je medewerkers niet alleen gelukkiger worden, ze zullen ook productiever en meer betrokken zijn. Een extra voordeel is dat deze manier van werken ook vertrouwen creeert, hetgeen  cruciaal is om een ​​effectief team op te bouwen dat in harmonie kan samenwerken in plaats van met elkaar te concurreren.

Positieve communicatie betekent echter niet alleen leuke dingen zeggen en conflicten vermijden. Het gaat erom te zeggen wat je wilt, in plaats van wat je niet wilt. Het is gemakkelijker om iemand te belonen voor het doen van iets dan voor het niet doen van iets. Zo zou ‘stop met te laat komen’ worden ‘zorg ervoor dat je hier elke dag op tijd bent’. Het goede nieuws is dat je dit proces kan omkeren. Als je voelt dat je neigt naar een negatieve manier van denken, vraag jezelf dan af: welke positieve gebeurtenissen gebeuren er nu? Reageer ik in verhouding tot de werkelijke gebeurtenis, of reageer ik op een negatieve manier omdat ik het te druk heb of moe ben? Stel jezelf deze vragen en ‘shift’ dan naar positieve gedachten en acties.

Het creëren van een cultuur van positieve communicatie en begrip en het inzetten van de kwaliteiten van jezelf en van je team zal ervoor zorgen dat het makkelijker is om met uitdaging om te gaan en tegelijkertijd een werk- omgeving tot stand brengen waarin iedereen kan groeien en floreren.

Het is dus eigenlijk heel eenvoudig: positieve communicatie en het gebruik van sterktes en kwaliteiten dragen bij tot het succes van de organisatie en  positiviteit is de sleutel tot succes!

Find out more about positive psychology courses and training at 

Share This