In my previous blog, I described the first step towards a positive leadership approach, the positive mindset. We need to learn to see possibilities instead of only what is present and focus on strengths instead of weaknesses.

In this third blog, I will explore the strategy of building a positive climate in the work environment.

This is not about just implementing a culture of positive thinking, in which negative events are being ignored. It is about using evidence-based practices to cultivate a professional environment that promotes psychological safety, growth and goal attainment. In a positive climate, employees feel more positive than negative emotions which will enable them to move from functioning to flourishing. And well-being – not just performance- is a key element of success.

The leader’s influence

Gallup is an American analytics and advisory company known for its public opion polls conducted worldwide. Their research shows that up to 70% of the climate in a team is determined by the leader. This means he has a huge impact on an individual’s decision to stay or go and on the employee engagement. And that engagement is directly linked to higher productivity, profitability and quality, as well as lower turnover, less absenteeism and fewer safety incidents.

What leaders do, is more important than what they say. They set the tone. We know that emotions are contagious, so when leaders are aware of their impact and display a positive attitude it will reflect on their team, and also impact interactions with others at work.

The research is showing clearly that when a company raises employee engagement levels consistently across every business unit, everything gets better.

Positive values

A positive climate is characterized by values like collaboration, openness, encouragement, personal freedom and trust.

It is important that the core values of the organization are crystal clear and communicated effectively with the employees so that they feel part of it.  When people feel that their personal values are aligned with those of the company, they will feel more connected, energized and motivated.

The same goes for the company’s goals. When they are positively reinforced and achievements are recognized and celebrated, employees will feel more valued hence more positive.

Uplifting emotions

The Broaden and Build theory of Fredrickson* shows that experiencing positive emotions broadens the potential to perceive, think, and act. When employees experience positive emotions, such as enthusiasm, excitement and interest there is an ‘upward spiral toward optimal functioning and enhanced performance’ *.

They will have more ability to attend to more information, make better interpretations, and experience higher levels of productivity and creativity*.  Even when facing difficult periods, such as the current pandemic, finding opportunities to boost positive emotions will motivate employees to work together, be creative in finding solutions and stay resilient instead of experiencing stress and anxiety.

Positive interventions

In order to build a positive climate, you can implement a number of positive practices, also called positive interventions. All of them are based on research.

·      Showing gratitude: expressing verbal or written thanks/appreciation.

·      Encouraging and reinforcing positive performance through verbal or written feedback.

·      Expressing and responding with empathy and providing support for issues.

·      Using a strength-based approach – recognizing, understanding and building on strengths observed in yourself and others.

·      Encouraging acts of forgiveness and identifying optimistic purposes.

Of course, it is important to also boost your own positive emotions. In order to be able to support your team you need to be in good physical and mental health and bring your best self forward.

Positive leadership behaviours can be learned. And when the evidence shows that performance goes up and customer satisfaction goes up, why should we not learn this and put it into practice in our own environment?

References:

Cameron, K.S. (2012). Positive Leadership. Strategies for extraordinary performance. Oakland, CA: Berrett-Koehler.

Fredrickson, B.L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218.

Isen, A. M., Daubman, K. A., & Nowicki, G. P. (1987). Positive affect facilitates creative problem solving. Journal of Personality and Social Psychology, 52(6), 1122–1131

 

Read more about Inge Beckers and read her other articles HERE

 

‘We Are The Positive Psychology People’

 

Positief Werkklimaat

In mijn vorige blog beschreef ik de eerste stap naar een positieve leiderschapsbenadering, de positieve mindset. We moeten leren om te denken in termen van mogelijkheden en ons te concentreren op sterke punten in plaats van zwakke punten.

In deze derde blog zal ik de strategie bespreken om een ​​positief klimaat in de werkomgeving op te bouwen.

Dit gaat niet enkel over het implementeren van een cultuur van positief denken, waarin negatieve gebeurtenissen worden genegeerd. Het gaat om het gebruik van praktijken, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek om een ​​professionele omgeving te cultiveren die psychologische veiligheid, groei en het bereiken van doelen bevordert. In een positief klimaat voelen medewerkers meer positieve dan negatieve emoties, waardoor ze van gewoon functioneren naar floreren kunnen gaan. En welzijn – niet alleen prestaties – is een sleutelelement van succes.

 

De invloed van de leider

Gallup is een Amerikaans analyse- en adviesbedrijf dat bekend staat om zijn openbare opiniepeilingen die wereldwijd worden gehouden. Uit hun onderzoek blijkt dat tot 70% van de sfeer in een team wordt bepaald door de leider. Dit betekent dat hij/zij een enorme impact heeft op iemands beslissing om te blijven of te gaan en op de betrokkenheid van medewerkers. En dat engagement hangt direct samen met een hogere productiviteit, winstgevendheid en kwaliteit, maar ook met een lagere omzet, minder ziekteverzuim en minder veiligheidsincidenten.

Wat leiders doen, is belangrijker dan wat ze zeggen. Ze zetten de toon. We weten dat emoties besmettelijk zijn, dus als leiders zich bewust zijn van hun impact en een positieve houding aan de dag leggen, zal dit reflecteren op hun team en ook op de interacties met anderen op het werk.

Het onderzoek toont duidelijk aan dat wanneer een bedrijf de betrokkenheid van medewerkers consistent verhoogt in elke bedrijfsafdeling, alles beter wordt.

Positieve waarden

Een positief klimaat kenmerkt zich door waarden als samenwerking, openheid, aanmoediging, persoonlijke vrijheid en vertrouwen.

Het is belangrijk dat de kernwaarden van de organisatie glashelder zijn en effectief worden gecommuniceerd met de medewerkers zodat zij zich er onderdeel van voelen. Wanneer mensen het gevoel hebben dat hun persoonlijke waarden in lijn zijn met die van het bedrijf, zullen ze zich meer verbonden, energieker en gemotiveerder voelen.

Hetzelfde geldt voor de doelstellingen van het bedrijf. Wanneer ze positief worden bekrachtigd en prestaties worden erkend en gevierd, zullen medewerkers zich meer gewaardeerd en dus positiever voelen.

Opbeurende emoties

De Broaden and Build-theorie van Fredrickson * laat zien dat het ervaren van positieve emoties het potentieel om waar te nemen, te denken en te handelen vergroot. Wanneer medewerkers positieve emoties ervaren, zoals enthousiasme, opwinding en interesse, is er een ‘opwaartse spiraal naar optimaal functioneren en verbeterde prestaties’ *.

Ze zullen meer in staat zijn om aandacht te besteden aan een grotere hoeveelheid informatie, betere interpretaties eraan te geven en een hogere productiviteit en creativiteit te ervaren *. Zelfs in moeilijke periodes, zoals de huidige pandemie, zal het stimuleren van positieve emoties werknemers motiveren om samen te werken, creatief te zijn in het vinden van oplossingen en veerkrachtig te blijven in plaats van stress en angst te ervaren.

 

Positieve interventies

Om een ​​positief klimaat op te bouwen, kun je een aantal positieve praktijken implementeren, ook wel positieve interventies genoemd. Ze zijn allemaal gebaseerd op onderzoek.

 

  • Dankbaarheid tonen: mondeling of schriftelijk dank / waardering uiten.
  • Positieve prestaties aanmoedigen en versterken door mondelinge of schriftelijke feedback.
  • Reageren met empathie en ondersteuning bieden bij problemen.
  • Een aanpak gebaseerd op sterktes – de sterke punten die bij uzelf en anderen worden waargenomen, herkennen, begrijpen en hierop voortbouwen.
  • Het aanmoedigen van vergevingsgezindheid en het identificeren van optimistische doeleinden.

 

Het is natuurlijk belangrijk om ook je eigen positieve emoties een boost te geven. Om jouw team te kunnen ondersteunen, moet je zelf een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid hebben zodat je het beste van jezelf naar voren kan brengen.

Positief leiderschapsgedrag kan je leren. En als het bewijs laat zien dat de prestaties stijgen en de klanttevredenheid stijgt, waarom zouden we dit dan niet leren en in onze eigen omgeving in praktijk brengen?

Find out more about positive psychology courses and training at 

Share This