Mindfulness seems to be the latest buzzword, not only online or in lifestyle magazines, but also in the business environment.

This is good news because now more people get to know the concept of mindfulness. But it is also dangerous because misconceptions are being spread about the subject, often because people do not delve into the real meaning of it and make assumptions, which are sometimes only partially true.

 

What is it?

To understand what mindfulness is, it is important to know what it is not. Mindfulness is not about sitting in the lotus position. Yes, some people might do that, but there is no subscribed ideal meditation position. You can do mindfulness everywhere in whatever position you want, sitting down, lying down, even when walking.

Mindfulness is also not ‘thinking about nothing’. It is about learning to maintain your focus and stay in the here and now. You can choose to put all your attention just on one thing, for example your breathing or you can choose to let all the environmental stimuli in. It is up to you.

Mindfulness is also not about religion. Although Buddhist monks have used mindfulness exercises as forms of meditation as a way of reaching enlightenment, you don’t have to be religious, nor a Buddhist to practice it. In 1979, Jon Kabat-Zinn created the Mindfulness-Based Stress Reduction program which was stripped of all religious undertones. His goal was to help counter stress and chronic pain. Since then a lot of programs were created to be used in venues ranging from schools and hospitals to sports teams.

We live in a complex world, with a lot of distractions and our days are filled with endless lists to do and then cross off our to do lists. We are constantly in a state of doing. Mindfulness is about non-doing. As Jon Kabat-Zinn states: ‘it is a radical non-doing and in any moment of non-doing lies peace, insight, creativity, and new possibilities’.

Mindfulness is the quality of being present and fully engaged with whatever we’re doing at the moment.

Train your brain

Mindfulness meditation does not only change our mindset and perspective, it can actually change the shape of our brains.

The Belgian neurologist Steven Laureys has done research on what happens with the brain of someone who meditates regularly. His subject was the Buddhist monk Matthieu Ricard, who is regarded as the world champion in meditating.

The research showed that during meditation some parts of the brain change structure. This change resulted in an improvement in memory and concentration, in more stable emotions and less vulnerability for depression and other psychological problems.

So, when we meditate, we train our brain and we can change and re-program it. How wonderful is that?

If we translate that to a work environment, mindfulness may not give us higher salaries or a promotion, but it can go a long way in improving our performance and enhancing our emotional intelligence. People who meditate sleep better, have less stress and more focus. All of this can result in more engagement and motivation at work. It can furthermore foster an environment in which creativity can blossom and work-related stress will be reduced. Many major corporations such as Google and Adobe have launched real mindfulness programs to improve employee engagement and reduce work-related stress.

A case for mindfulness…

Practicing mindfulness has many benefits on both mental and physical health. So, why not give it a go? Start small and create a daily routine of taking a few minutes to close your eyes and focus on your breath. Observe any thoughts as they drift through your mind and just bring your attention back to your breath. If it feels good, you might try working your way up to five minutes.

By making a small shift in your thinking, you could have a major effect to your life that can help you to be kind to yourself in a non-judgmental way and free yourself from old habits. It can enable you to choose where you place your attention and to realize you have the power to make wiser choices in every moment.

I sincerely hope that you will also discover that mindfulness is not just a hype, but a way of living that can give you added value in all aspects of life.

 

About the author: Inge Beckers

 

 ‘We Are The Positive Psychology People’

 

 Waarom mindfulness meer is dan een hype

 

Mindfulness lijkt het nieuwste modewoord te zijn, niet alleen online of in lifestyle magazines, maar ook in de werkomgeving.

Dat is goed nieuws, omdat nu meer mensen het concept mindfulness leren kennen. Maar het kan ook gevaarlijk zijn omdat misvattingen over het onderwerp worden verspreid, vaak omdat mensen zich niet verdiepen in de echte betekenis ervan en gewoon aannames doen, die soms slechts gedeeltelijk waar zijn.

 

Wat is het?

Om te begrijpen wat mindfulness is, is het belangrijk om te weten wat het niet is. Mindfulness wil niet zeggen dat je in de lotushouding moet gaan zitten.  Ja, sommige mensen doen dat wel, vooral mensen die ervaren zijn, maar er bestaat geen verplichte, ideale meditatiepositie. Je kan overal mindfulness doen, in elke gewenste positie, zittend, liggend, zelfs tijdens het wandelen.

Mindfulness is ook niet ‘aan niets denken’. Het gaat ver het leren je focus te behouden en in het hier en nu te blijven. Je kan  ervoor kiezen om al je aandacht maar op één ding te richten, bijvoorbeeld je ademhaling of je kan ervoor kiezen om alle prikkels uit de omgeving binnen te laten zonder daar verder over na te denken. Het is aan jou.

Mindfulness gaat ook niet over religie. Hoewel de boeddhistische monniken mindfulness-oefeningen gebruikten als een vorm van meditatie, als een manier om verlichting te bereiken, hoef je niet religieus te zijn, noch een boeddhist om het te beoefenen. In 1979 creëerde Jon Kabat-Zinn het Mindfulness-Based Stress Reduction-programma dat ontdaan was van alle religieuze ondertonen. Zijn doel was om stress en chronische pijn tegen te gaan. Sindsdien zijn er veel programma’s gemaakt die gebruikt kunnen worden in verschillende omgevingen, variërend van scholen en ziekenhuizen tot sportteams.

Vandaag de dag leven we in een complexe wereld, met veel afleidingen en onze dagen zijn gevuld met eindeloze to do lijstjes, waarop we dan telkens schrappen wat we gedaan hebben. We zijn constant in een staat van ‘doen’. Mindfulness gaat over ‘niet-doen’. Zoals Jon Kabat-Zinn stelt: ‘het is een radicaal niet-doen en op elk moment van niet-doen ligt vrede, inzicht, creativiteit en nieuwe mogelijkheden’.

Mindfulness is de kwaliteit van bewust aanwezig zijn en volledig betrokken zijn bij wat we op dit moment doen.

 

Train je hersenen

Mindfulness-meditatie verandert niet alleen onze manier van denken en perspectief, maar kan ook de vorm van onze hersenen veranderen.

De Belgische neuroloog Steven Laureys heeft onderzoek gedaan naar wat er gebeurt met de hersenen van iemand die regelmatig mediteert. Zijn onderwerp was de boeddhistische monnik Matthieu Ricard, die wordt beschouwd als de wereldkampioen mediteren.

Het onderzoek toonde aan dat tijdens meditatie sommige delen van de hersenen van structuur veranderen. Deze verandering resulteerde in een verbetering van geheugen en concentratie, in stabielere emoties en minder kwetsbaarheid voor depressie en andere psychische problemen.

Dus als we mediteren, trainen we onze hersenen en kunnen we deze veranderen en opnieuw programmeren. Hoe geweldig is dat?

Als we dat vertalen naar een werkomgeving, geeft mindfulness ons misschien geen hoger salaris of een promotie, maar het kan een effectieve manier zijn om onze prestaties en onze emotionele intelligentie te verbeteren. We slapen beter, hebben minder stress en meer focus. Dit alles kan leiden tot meer betrokkenheid en motivatie op het werk. Het kan bovendien een omgeving bevorderen waarin creativiteit tot bloei kan komen en werkgerelateerde stress zal worden verminderd. Veel grote bedrijven zoals Google en Adobe hebben echte mindfulness-programma’s gelanceerd om de betrokkenheid van werknemers te verbeteren en werkgerelateerde stress te verminderen.

 

 

Een pleidooi voor mindfulness …

Het beoefenen van mindfulness heeft veel voordelen voor zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid. Dus, waarom zou je het eens niet proberen? Begin klein en creëer een dagelijkse routine van een paar minuten waarin je je ogen sluit en je concentreert op je ademhaling. Observeer alle gedachten die in je opkomen, laat ze los en breng je aandacht gewoon terug naar je ademhaling. Als het goed voelt, kun je proberen om naar vijf minuten of misschien zelfs iets langer te gaan.

Door een kleine verschuiving in je denken te maken, kan je een grote verandering in je leven teweegbrengen door vriendelijk te zijn voor jezelf op een niet-oordelende manier en jezelf te bevrijden van oude gewoonten. Dan kan je kiezen waar je je aandacht op vestigt en realiseren dat je op elk moment andere en misschien verstandiger keuzes kan maken.

Ik hoop oprecht dat ook jij zal ontdekken dat mindfulness niet zomaar een hype is, maar een manier van leven die je een meerwaarde kan bieden in alle aspecten van het leven.

Find out more about positive psychology courses and training at 

Share This