Fear is a human emotion and is part of our lives. Fear can be useful, and without fear, you can not function properly. Fear allows you to respond alertly to a potentially threatening situation.

But fear can also be restrictive and stand in the way of a happy life. Behind fear lies a path that leads to happiness. It is called letting go.

How do we let go?

If you want to become a better version of yourself, you will have to let go of things that do not suit you. By letting go, there is more room to hold on to the things that you really find important. According to Buddhism, letting go is the only way to experience true freedom and happiness.

We often think that we let go when we do nothing, but that is not the case.  Letting go takes a lot of effort and does not happen automatically. We tend to consider it in a negative way. But it can also be positive and create room for something new. It can make you think about everything, and make you look differently at the world.

As human beings, we are not really well equipped to let go, we are very good at self-criticism and that is confirmed by our society that emphasizes mistakes. Learning to deal with frustration and maintaining your self-esteem is essential when you let go. It is accepting that you do not have everything in hand. We are not the main director of our lives.

Letting go requires trust – the universal trust that life always goes on, that after rain comes sunshine – nothing lasts. It also requires self-confidence: I can handle this.

Letting go is active. It is a conscious choice to no longer hold on. But letting go is not that easy. Life happens and creates all kinds of obstacles and old thinking patterns prevent us from living free and letting go. We are afraid of the unknown, there is no guarantee that what comes next would be any better.

Our old behavior feels familiar, it has become a kind of automatism. It requires quite some effort to change that. It is like growing muscles in the gym, you also have to exercise for weeks or months before you get some result. Changing thought patterns also need a lot of practice and time.

Be kind to yourself

The search for what you want to change about yourself can be quite confrontational. It is important to be kind to yourself during this process. It does not help at all to judge and to look at everything that you have done wrong in the past. Be proud that you at least have done it.

Often we remain in our comfort zone for fear, even if we realize that we are not completely happy there. Everything you have ever done has its function. You are who you are, because of the things you have done and that is completely okay. Everyone acts with a good intention and does what he or she seems best at that moment.

You can choose to let go of the negative experiences and fully choose the possibilities that will come your way.

Letting go of control is pretty scary. I always thought that being in control gave me peace of mind. But actually the desire for control often made me insecure. Thanks to NLP, I learned to release a small piece of control every day. And this creates confidence, because I know there will always be a solution and everything will be fine. The world is not going to end. Really letting go is the key to inner freedom, and it is that which gives me inner peace. I have learned to look back without regret, looking forward with confidence and experiencing life in the here and now.

It’s never too late

It is never too late to change. You can start every day again, make new choices and try new things. And if you do not like your new choice, you can choose to let go of that. Life is largely about making choices. Not even making a choice is a choice.

And what do you want to let go?

 

‘We Are The Positive Psychology People’

Hoe loslaten je gelukkig kan maken

Angst is een menselijke emotie en hoort bij ons leven. Angst kan nuttig zijn, en zonder angst kan je niet goed functioneren. Angst stelt je in staat om alert te reageren op een mogelijk bedreigende situatie.

Maar angst kan ook beperkend zijn en in de weg staan van een gelukkig leven. Achter angst ligt een weg die naar geluk leidt. Hij heet loslaten.

Hoe laten we los?

Als je een betere versie van jezelf wilt worden, zul je dingen die niet bij je passen los moeten laten. Door los te laten, komt er meer ruimte om vast te houden aan de dingen die je echt belangrijk vindt. Volgens het boeddhisme is loslaten de enige manier om ware vrijheid en geluk te ervaren.

We denken vaak dat we loslaten als we niets meer doen, maar dat is het niet. Loslaten kost moeite en gaat niet vanzelf.  We hebben de neiging om het als negatief te beschouwen. Maar het kan ook positief zijn, ruimte scheppen voor iets nieuws. Het kan ervoor zorgen dat je even stil staat bij alles, dat je de wereld anders gaat bekijken.

We zijn niet echt goed uitgerust om los te laten, we zijn heel goed in zelfkritiek en dat wordt dan nog eens bevestigd door een maatschappij die fouten benadrukt. Leren omgaan met onmacht en je zelfwaardering behouden is essentieel bij het loslaten. Het is accepteren dat je niet alles in de hand hebt. Wij zijn niet de hoofdregisseur van ons leven.

Loslaten vraagt om vertrouwen –het universele vertrouwen dat het leven altijd doorgaat, dat er na regen weer zonneschijn komt- niets blijft duren. Het vraagt ook om zelfvertrouwen: ik kan dit aan.

Loslaten doe je actief. Het is een bewuste keuze om niet langer vast te houden. Maar loslaten is niet zo makkelijk. want we botsen immers dagelijks op allerlei obstakels en oude patronen die ons belemmeren vrij te leven en los te laten. We zijn bang voor het onbekende, er is immers geen garantie dat hetgeen er in de plaats komt beter is.

Ons oud gedrag voelt vertrouwd, het is een soort automatisme geworden. Het vraagt best wel wat inspanningen om dat te veranderen. Het is zoals spieren kweken in de fitness, daar moet je ook weken of maanden voor trainen. Denkpatronen veranderen verandert net zo goed veel oefening en tijd.

Wees lief voor je jezelf

De zoektocht naar wat je nog aan jezelf wil veranderen kan best wel confronterend zijn.  Het is belangrijk om tijdens dit proces lief voor jezelf te zijn. Het helpt helemaal niet om te oordelen en te kijken naar alles wat je verkeerd hebt gedaan. Wees trots dat je het tenminste gedaan hebt.

Vaak blijven we, uit angst, gewoon in onze comfortzone zitten, zelfs als we beseffen dat we daar niet helemaal gelukkig zijn. Alles wat je ooit gedaan hebt, had zijn functie. Je bent wie je bent, door de dingen die je hebt gedaan en dat is helemaal ok.  Iedereen handelt vanuit een goede intentie en doet wat hem of haar het beste lijkt op dat moment.

Jij kan kiezen om de negatieve ervaringen los te laten en voluit te kiezen voor de mogelijkheden die nog op jouw pad zullen komen.

Controle loslaten is best wel eng. Ik dacht altijd dat controle hebben mij rust gaf. Maar eigenlijk maakte het verlangen naar controle mij vaak onzeker.  Dankzij NLP heb ik geleerd om elke dag een heel klein stukje controle los te laten. En dat geeft vertrouwen, want het komt wel goed. De wereld vergaat niet. Echt loslaten is de sleutel tot innerlijke vrijheid, en het is net dat wat mij innerlijke rust geeft. Ik heb leren achterom kijken zonder spijt, vooruit kijken met vertrouwen en het leven ervaren in het hier en nu.

Het is nooit te laat

Het is nooit te laat om te veranderen. Je kan elke dag opnieuw beginnen, nieuwe keuzes maken en nieuwe dingen proberen.  En als jou nieuwe keuze je niet bevalt, kan je kiezen om die terug los te laten.  Het leven gaat grotendeels over keuzes maken. Zelfs geen keuze maken is een keuze.

En wat wil jij loslaten?

Share This