A new year is always a good opportunity to reflect on the previous one. To look back and review what you have learned and how you handled the challenges life gave you. It is also an opportunity to set intentions for the coming year.  And maybe this year, you can really achieve them!

I know that is not so easy. Once life gets going again, in the usual treadmill, it is hard to keep up the good work and stick to your new habits.

This is what Brené Brown says about good intentions:

January 1:  This is going to be cool!

January 5:   This is not easy…..

January 10: This has failed

January 15:  I have failed

 

Recognise this? I do. At some point I even stopped making good intentions. If you feel that way, and you can totally understand what Brené means, then my wish for you is that the new year will bring you less perfectionism and more self-compassion. To be honest, that is what I wish for myself too. If we would all have more empathy and compassion for each other, life would be so much more comfortable.

This might seem simple, but it requires a change in mind set. We need to recognise and replace our limiting beliefs. We need to change the way we think about ourselves. It might need some soul searching, but I am sure it will be worthwhile.

Difficult change

To achieve our intentions, we need to change something. As Stephen Covey said: if we keep doing what we are doing, we are going to keep getting what we are getting.

But make no mistake, change is difficult.

Change can create a feeling of sadness. I know I had it, without even knowing why. It took me a while before a realized that those moments of sadness where actually moments of mourning. My inner self was saying goodbye to certain thoughts and behaviours, it was closing some doors to some specific memories. And as you grow older, there are things, habits, and even people you better say goodbye to.

Change can be challenging: children leaving home, going their own way.  That is a fundamental change for a parent, and I guess especially for a mother.

Change can be confronting: there are things you cannot do anymore, there are goals you cannot reach any more. For example, if I would desire to become a world champion in one or the other sport, that would be a rather unrealistic goal.

Positive change

But change can be really positive and rewarding.

You gain wisdom through your experience, you get to master the art of putting things in perspective, and my god, that does make life easier.

You realize that dark skies don’t always mean rain, you learn to accept the occasional thunderstorm, because you know it makes the journey more meaningful.

As a parent you get your ‘me-time’ back, how wonderful is that, just doing things you want to do without worrying if the kids have food or whether they will get at school in time?

You get to choose which people you let into your life, or not. And that will open doors for new opportunities and new people, who will make your life so much richer.

You learn that you do not really need an answer to all your questions. It might take away the joy of discovering the journey of life in all its stages.

Your life environment shifts, your conversations change.

And by being aware of all this, you will create a change. It might feel as just an inner change, but I can promise you, it will show on the outside too.

Gandhi said: ‘Be the change you want to see in the world’, and this is one of the most compelling ways of instigating change.

This change works inside-out. If your mindset changes, so will your intentions and actions. And that might influence others and create a butterfly effect. It is a change on the level of being.

So for this new year my wish for you (and for myself) is that you can be the change you want to see and walk the talk, even when no one is looking. Happy New Year!

 

About the author: Inge Beckers

 

 

‘We Are The Positive Psychology People’

The Positive Psychology People is co-founded and sponsored
by Lesley Lyle and Dan Collinson,
Directors of Positive Psychology Learning and authors of the
8-week online Happiness Course

 

 

 

Een nieuw jaar, een nieuw begin?

 

Een nieuw jaar is altijd een goede gelegenheid om eens na te denken over het vorige jaar. Om terug te kijken en te zien wat je hebt geleerd en hoe je de uitdagingen die het leven je heeft gegeven hebt aangepakt. Het is ook een kans om de goede voornemens  voor het komende jaar te bepalen. En misschien kan je die dit jaar dit ook echt bereiken!

Ik weet dat dat niet zo gemakkelijk is. Zodra het leven weer zijn gangetje gaat, en we weer in de gebruikelijke routines terechtkomen is het best wel moeilijk om die voornemens daadwerkelijk uit te voeren en dan ook nog vast te houden aan die nieuwe gewoonten.

Dit zegt Brené Brown over goede voornemens:

1 januari:   Dit wordt super!

5 januari:    Dit valt nog niet mee….

10 januari:  Dit is mislukt.

15 januari:  Ik ben mislukt.

Herken je dit? Ik wel. Op een gegeven moment stopte ik zelfs met het maken van goede bedoelingen. Als jij hetzelfde voelt en helemaal begrijpt wat Brené bedoelt, dan is mijn wens voor jou dat het nieuwe jaar je wat minder perfectionisme en meer zelfcompassie zal brengen. Om eerlijk te zijn, dat is wat ik ook voor mezelf wens. Als we allemaal meer empathie en mededogen voor elkaar zouden hebben, zou het leven zoveel comfortabeler zijn.

Dit lijkt misschien eenvoudig, maar het vereist een mentaliteitsverandering. We moeten onze beperkende overtuigingen herkennen en vervangen. We moeten de manier waarop we over onszelf denken veranderen. Het kan wat soul searching nodig hebben, maar ik weet zeker dat het de moeite waard zal zijn.

Verandering is moeilijk

Om onze intenties te bereiken, moeten we iets veranderen. Zoals Stephen Covey zei: als we blijven doen wat we doen, blijven we krijgen wat we krijgen.

Maar vergis je niet, verandering is moeilijk.

Verandering kan een gevoel van verdriet veroorzaken. Ik weet dat ik het had, zonder zelfs maar te weten waarom. Het duurde even voordat ik besefte dat die momenten van verdriet momenten van rouw waren. Mijn innerlijke zelf nam afscheid van bepaalde gedachten en gedragingen, het sloot deuren voor enkele specifieke herinneringen. En als je ouder wordt, zijn er dingen, gewoonten en zelfs mensen waar je beter afscheid van kunt nemen.

Verandering kan een uitdaging zijn: kinderen die het huis verlaten en hun eigen weg gaan. Dat is een fundamentele verandering voor een ouder, en ik denk vooral voor een moeder.

Verandering kan confronterend zijn: er zijn dingen die je niet meer kunt doen, er zijn doelen die je niet meer kunt bereiken. Als ik bijvoorbeeld als doel zou stellen om wereldkampioen te worden in de ene of de andere sport, zou dat een nogal onrealistisch doel zijn.

 

Positieve verandering

Maar verandering kan ook positief zijn.

Je wint wijsheid door je ervaring, je leert de kunst om te relativeren, en mijn god, dat  maakt het leven toch wel een stuk gemakkelijker.

Je beseft dat donkere hemel niet altijd regen betekent, je leert af en toe een onweersbui accepteren, omdat je weet dat het de reis betekenisvoller maakt.

Als ouder krijg je je ‘me-time’ terug, hoe geweldig is dat, gewoon dingen doen die je wilt doen zonder je zorgen te maken of de kinderen eten hebben of dat ze op tijd op school zullen komen?

Je mag kiezen welke mensen je in je leven laat of niet. En dat zal deuren openen voor nieuwe kansen en nieuwe mensen, die je leven zo veel rijker zullen maken.

Je leert dat je niet echt een antwoord op al je vragen nodig hebt. Het kan de vreugde wegnemen om de reis van het leven in al zijn stadia te ontdekken.

Je leefomgeving krijgt een diepere betekenis, je gesprekken krijgen meer betekenis.

En door je hiervan bewust te zijn, creëer je een verandering. Het voelt misschien als een innerlijke verandering, maar ik kan het je beloven, het zal ook van buiten zichtbaar zijn.

Gandhi zei: ‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien’, en dit is een van de meest dwingende manieren om verandering aan te bewerkstelligen.

Deze verandering werkt van binnen en van buiten. Als je mindset verandert, zullen je intenties en acties ook veranderen. En dat kan anderen beïnvloeden en een vlindereffect creëren. Het is een verandering op het niveau van ‘zijn’.

 

Dus voor dit nieuwe jaar is mijn wens voor jou (en voor mezelf) dat je de verandering kan zijn die je wilt zien en deze ook consequent uitvoer, zelfs wanneer niemand kijkt. Gelukkig nieuwjaar!

Share This