Have you ever worked with a negative person, a chronic complainer who always points out why things are not going to work, often called a naysayer? And have you felt how this affects your mood and drains the energy in you and your team?

You have probably come across the opposite type of person. Someone who brings positivity into a room, who has the ability to cheer you up when you are down, who makes you feel better about yourself.

These are what we call positive energizers, they have the capacity to spread positivity. And by positivity, we don’t mean the happy flappy superficial thing, but the genuine open-minded approach based on the science of positive psychology.

 

The natural attraction of positive energy

When we look at nature, we see a natural tendency towards light or positive energy.  The most well-known source of energy is the sun. The sun gives life to all species, including human beings. Every living system has a tendency toward the light (life-giving) and away from darkness (danger). This is called the ‘heliotropic effect’

Think about it, if you have a choice would you rather spend time with a positive or a negative person?

Energy can have different forms. Some energies, when used, will diminish in strength. For example, when you do a sports activity, you will become physically exhausted.  The same goes for mental or emotional energy. When we use it, we get tired and sometimes even worn out. But when we use our relational energy and interact with positive people this energy grows. We don’t get exhausted from being with people we love. On the contrary, it will uplift and refresh us. So, the more we use our positive energy with people, the more we have of it.

 

Positive energy in organizations

The research is clear: positive energy is one of the most powerful and important predictors of individual and organizational success. It leads to higher levels of work satisfaction, performance and productivity.

Not only are positive energizers higher performers, they also enhance the performance of those around them.   Additionally, the research showed that successful organizations have three times more positive energizers than the average organizations.

 

What is a positive energizer?

Individuals can be identified as a ‘positive energizer’ or a ‘negative energizer’ and the difference has important implications.

Negative energizers have a fixed mindset, look for problems, can be inauthentic and often critical. They absorb energy and don’t show a lot of concern for those around them.

Positive energizers are trustworthy and authentic, optimistic and supportive. They are fully engaged, show integrity, see opportunities and they build on strengths rather than weaknesses. They listen actively and empathetically and help others to flourish without expecting anything in return.

 

The positive energy network

If you want to build a high performing organization, you want to have as many positive energizers in the team as possible, since they are the ones that stimulate vitality in others and make them feel motivated and inspired.

Do you know who the energizers are in your organization? You could measure this by creating a bubble chart. Just ask your employees to write down three colleagues who energize, support, and inspire them most. With every mention, the individual’s bubble size will increase. Those with the biggest bubbles are the people that can help you develop a positive culture.

Are you a positive energizer? If not, don’t worry, you can learn how to become one. You don’t have to be an extravert to be a positive energizer. It is possible to learn the skills and put them into practice, improving not only your professional life but also your personal well-being. If you want to learn more about this, I highly recommend Kim Cameron’s latest book ‘Positively energizing leadership’.

References

Baker, W., Cross, R., & Wooten, M. (2003). Positive organizational network analysis and energizing relationships. In K. Cameron, J. Dutton, & R. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline (pp. 328-342). San Francisco: Berrett-Kohler.

Cameron, K. (2021). Positively energizing leadership. Berrett-Koehler.

Camerion, K. (2013). Practicing positive leadership. Berrett-Koehler.

 

Read more about Inge Beckers and her other articles HERE

 

 ‘We Are The Positive Psychology People’

 

 

Waarom positieve energie op het werk belangrijk is

 

Heb je ooit met een negatief persoon gewerkt, een chronische klager die altijd aangeeft waarom dingen niet gaan werken, vaak een nee-zegger genoemd? En heb je gevoeld hoe dit jouw humeur beïnvloedt en de energie in jou en je team als het ware wegzuigt?

Je bent waarschijnlijk ook het tegenovergestelde type persoon tegengekomen. Iemand die energie in de ruimte brengt, die je kan opvrolijken als je down bent, die je een beter gevoel over jezelf geeft.

Dit zijn wat we ‘positieve energizers’ noemen, ze hebben het vermogen om positiviteit te verspreiden. En met positiviteit bedoelen we niet het vrolijke, oppervlakkige positief denken, maar de oprechte open-minded benadering gebaseerd op de wetenschap van de positieve psychologie.

 

De natuurlijke aantrekkingskracht van positieve energie

Als we naar de natuur kijken, zien we een natuurlijke neiging naar licht of positieve energie. De meest bekende energiebron is de zon. De zon geeft leven aan alle soorten, inclusief de mens. Elk levend systeem heeft een neiging naar licht (leven) en weg van duisternis (gevaar). Dit wordt het ‘heliotropisch effect’ genoemd

Denk er eens over na, als jij de keuze hebt, zou je dan liever tijd doorbrengen met een positief of een negatief persoon?

Energie kan verschillende vormen hebben. Sommige energieën zullen, wanneer ze worden gebruikt, in kracht afnemen. Als je bijvoorbeeld een sportactiviteit doet, kan je fysiek uitgeput raken. Hetzelfde geldt voor mentale of emotionele energie. Als we het gebruiken, worden we moe en soms zelfs ook uitgeput. Maar wanneer we onze relationele energie gebruiken en omgaan met positieve mensen, groeit deze energie. We raken niet uitgeput van het samenzijn met mensen die we graag zien.  Integendeel, het zal ons energie geven en een positief effect hebben op ons welzijn. Dus hoe meer we onze positieve energie in relaties gebruiken, hoe beter die relaties zullen worden en hoe beter we onszelf zullen voelen.

 

Positieve energie in organisaties

Het onderzoek is duidelijk: positieve energie is een van de krachtigste en belangrijkste voorspellers van individueel en organisatorisch succes. Het leidt tot hogere niveaus van werktevredenheid, prestaties en productiviteit.

Positieve energizers presteren niet alleen beter, ze verbeteren ook de prestaties van de mensen om hen heen. Daarnaast blijkt ook uit  onderzoek dat succesvolle organisaties drie keer meer positieve energizers hebben dan de gemiddelde organisaties.

Wat is een positieve energizer?

Individuen kunnen worden geïdentificeerd als een ‘positieve energizer’ of een ‘negative energizer’ en het verschil heeft belangrijke implicaties.

Negatieve energizers hebben een fixed mindset, zoeken naar problemen, kunnen minder authentiek zijn en vaak kritisch. Ze absorberen energie en tonen niet veel zorg voor de mensen om hen heen.

Positieve energizers zijn betrouwbaar en authentiek, optimistisch en ondersteunend. Ze zijn volledig betrokken, tonen integriteit, zien kansen en bouwen op sterktes in plaats van zwaktes. Ze luisteren actief en empathisch en helpen anderen zonder er iets voor terug te verwachten.

 

Het positieve energienetwerk

Als je een goed presterende organisatie wilt bouwen, wil je zoveel mogelijk positieve energizers in je team hebben, aangezien zij degenen zijn die de vitaliteit bij anderen stimuleren en ervoor zorgen dat ze zich gemotiveerd en geïnspireerd voelen.

Weet jij wie de energizers in jouw organisatie zijn? Je kan dit meten door een bubbeldiagram te maken. Vraag je medewerkers om drie collega’s op te schrijven die hen het meest energie geven, ondersteunen en inspireren. Bij elke vermelding wordt de bubbelgrootte van het individu groter. Degenen met de grootste bubbels zijn de mensen die je kunnen helpen een positieve cultuur te ontwikkelen.

Ben jij een positieve energizer? Zo niet, maak je geen zorgen, je kunt leren hoe je er een kunt worden. Je hoeft geen extravert te zijn om een ​​positieve energizer te zijn. Het is mogelijk om de vaardigheden te leren en dan in de praktijk te brengen, waardoor niet alleen jouw professionele leven, maar ook je persoonlijk welzijn wordt verbeterd. Als je hier meer over wilt weten, kan ik het nieuwste boek van Kim Camerons ‘Positively Energizing Leadership’ van harte aanbevelen.

Find out more about positive psychology courses and training at 

Share This