Research done by Dr. Scott Barry Kaufman from the University of Pennsylvania’s Positive Psychology Centre shows that from all the character strengths, gratitude is the single best predictor of well-being. I have mentioned this before in a previous blog but I would like to add that gratitude not only contributes to your happiness but it can also prevent you from becoming unhappy and even get you out of a ‘bad’ moment or period.

External reasons of happiness

What I see happening in this period of year is that a lot of people get kind of gloomy or even depressed because summer has ended.  And, although I understand and fully agree that summer is absolutely a fantastic season, with many advantages and the perfect time to upload your batteries, we should not underestimate the autumn.

Instead of moaning about the end of the summer (which in Belgium was rather abrupt this year) we can also look forward to all the beauties and benefits of autumn.

Autumnal feeling of Happiness

Autumn can have as many good sides as summer and I can give you at least 10 reasons why we can love it:

1.     Candles: this is the time to bring on the candles in all kind of colours, flavours and sizes. The more the merrier. This way we can create a ‘Hygge’ atmosphere in our own home. Hygge is said to be the main ingredient in the recipe for creating the world’s happiest nation, Denmark. The concept of Hygge is slowly but surely conquering the world.

2.     Soft, warm blankets: it’s time for wrapping oneself up and snuggle in a cosy chair and watch a good movie or a new episode of your favourite series on Netflix.

3.     Enjoying a delicious glass of red Italian wine pared with a wonderful dish of game.

4.     Putting on your favourite winter coat and making a brisk autumn walk between the fallen leaves that make those crispy noises, and collecting the nicest ones to take home and decorate your sideboard.

5.     Looking at the bright blue sky and the sun that colours everything golden, enjoying the wonderful shades of orange, green and brown in the woods, smelling the autumn air whilst searching for those beautiful mushrooms (and maybe the hidden goblet underneath?)

6.     Finish off the walk with delicious pancakes or tasty waffles with whipped cream.

7.     Drinking homemade hot chocolate accompanied by speculose.

8.     Reading your book and enjoying the warmth of the fireplace.

9.     Enjoying a warm shower or a relaxing hot bath.

10.  And of course, let’s not forget the shopping for some new winter clothes and shoes.

The spirit of autumn

Autumn is a period of transition, a time of change and it might be a symbol of ephemerality, it can give us stillness, clarity and energy.  Because if this ephemerality can be so beautiful, we have nothing to fear and we can just enjoy.

Isn’t just wonderful how nature evolves so beautifully? The vivid green shades of summer fade into the auburn nuances of fall as plant life in the outdoors prepares for a long winter’s sleep.

When the leaves fall, they are being recycled and transferred into food for the spring, when all plants start growing again.  These fallen leaves show that letting go is not so bad. Change can be good and beneficial.

Nature is preparing to rest and is turning inwards. Maybe this is a suitable time to turn inwards ourselves. By creating stillness and moments of silence it is easier to hear ourselves. Sometimes you need to take a step back and unwind. To really notice the small, quiet things you have to be still on the inside.

Let’s make the best of this autumn and look at it as that wonderful season where we can shift the light inwards, in our homes but also in our hearts.

 

About the author: Inge Beckers lives in Belgium and is currently studying MAPP at Bucks New University. Inge works as a Recruitment and Training Officer for the EMEA-I Head Office of an American company. She is also active as an internal coach and involved in development programs for employees.

 

‘We Are The Positive Psychology People’

 

De herfst als geschenk

Onderzoek gedaan door Dr Scott Barry Kaufman van het Positieve Psychologiecentrum van de Universiteit van Pennsylvania toont aan dat van alle karaktersterktes  dankbaarheid de sterkste voorspeller van welzijn is.

Ik heb dit al eerder genoemd in een vorige blog, maar ik zou daar graag aan willen toevoegen dat dankbaarheid niet alleen bijdraagt ​​tot je geluk, maar dat het ook kan voorkomen dat je ongelukkig wordt.

Externe redenen van geluk

Wat ik zie in deze periode van jaar is dat veel mensen somber of zelfs depressief worden omdat de zomer ten einde is. En, hoewel ik het er helemaal mee eens ben dat de zomer een fantastisch seizoen is, met veel voordelen en de perfecte tijd om je batterijen te uploaden, moeten we de herfst toch niet onderschatten.

In plaats van te jammeren over het einde van de zomer (die dit jaar in België nogal plotseling was), kunnen we ook kijken naar alle schoonheden en voordelen van de herfst.

Een herfstachtig gevoel van geluk

De herfst kan net zoveel goede kanten hebben als de zomer en ik kan je tenminste 10 redenen geven waarom we er van kunnen houden:

  1. Kaarsen: dit is de tijd om de kaarsen in huis te halen: in alle formaten, in allerlei kleuren, geuren en in allerlei verpakkingen. Hoe meer hoe liever. Op deze manier kunnen we een ‘Hygge’ sfeer creëren in onze woning. Van Hygge wordt gezegd dat het het belangrijkste ingrediënt is in het recept voor het creëren van ‘s werelds gelukkigste natie, Denemarken. Het concept van Hygge is langzaam maar zeker de wereld aan het veroveren.
  2. Zachte, warme dekens: het is tijd om jezelf in een hoekje van de zetel te nestelen onder een zalig dekentje en een goede film of een nieuwe aflevering van je favoriete serie op Netflix te bekijken.
  3. Geniet van een heerlijk glas rode Italiaanse wijn, gepaard met een heerlijk wildgerecht.
  4. Doe je favoriete winterjas aan en maak een levendige herfstwandeling tussen de gevallen bladeren die knisperende geluiden maken en dan de mooiste exemplaren verzamelen om thuis te gebruiken in je herstdecoratie.
  5. Kijk naar de helderblauwe hemel en de zon die alles gouden kleurt, geniet van de prachtige tinten oranje, groen en bruin in het bos, snuif de frisse herfstlucht op terwijl je ondertussen uitkijkt naar prachtige paddenstoelen (en misschien ook de verborgen kabouter eronder?)
  6. Je kan de herfstwandeling afronden met heerlijke pannenkoeken of smakelijke wafels met slagroom.
  7. Drink lekker verse, zelfgemaakte warme chocolade met daarbij heerlijke speculoos.
  8. Je kan je verdiepen in een spannend boek terwijl je geniet van de warmte van de open haard.
  9. Zalig relaxen in een warm bad of genieten van een warme douche.
  10. En natuurlijk, laten we niet vergeten te gaan shoppen voor een nieuwe winterjas en leuke winterlaarzen.

 

De betekenis van herfst

Herfst is een overgangsperiode, een tijd van verandering en het kan een symbool zijn van vergankelijkheid. Ze kan ons stilte, helderheid en energie geven. Want als deze vergankelijkheid zo mooi kan zijn, hebben we niets te vrezen en kunnen we gewoon genieten.

Is het niet geweldig hoe de natuur zo mooi ontwikkelt? De levendige groene tinten van de zomer vervagen in de kastanjebruine nuances van de herfst, het plantenleven begint zich voor te bereiden op  de lange winterslaap.

Als de bladeren vallen, worden ze gerecycleerd en omgezet in voedsel voor de lente, wanneer alle planten weer groeien. Deze gevallen bladeren staat parallel aan het feit dat loslaten niet zo erg is. Verandering kan goed en voordelig zijn.

De natuur is aan het rusten en draait stilaan naar binnen. Misschien is dit een geschikte tijd om zelf naar binnen te keren. Door rust en momenten van stilte te creëren is het makkelijker om onszelf te horen. Soms moet je een stap terug zetten en ontspannen. Om de kleine, stille dingen echt op te merken, moet je stil zijn aan de binnenkant.

Laten we het beste van deze herfst maken en er naar kijken als dat prachtige seizoen waar we het licht naar binnen halen, in onze huizen maar ook in ons hart.

 

 

 

Share This