Nowadays we are overwhelmed from all sides with books, retreats, courses, workshops and sabbaticals to discover yourself.  The happiness market is in full swing. We have to search for our ‘authentic self. ‘ We are evolving creatures, we change constantly, so how can we find just one inner authentic self?

I wonder, if we go on this quest and finally find our inner self, how will we recognize it?  And if we would find it, will that not stop us from growing as a person? Will we not limit ourselves in living according to that truth? That way we might miss opportunities and limit our potential.

 

The Authentic Self

 

Is there only one ‘authentic self’?  I don’t think so.  We have many selves, many inner parts within us that react differently in different circumstances. For instance, a mother that is not really brave in general might be very brave in situations in which her child is in danger.  Or a confident manager, who is very successful at work might be a very insecure husband at home.  There are all kind of parts, angry parts, happy parts, insecure parts, ashamed parts, avoidant parts, jealous parts…..  Each part can be triggered at different times.  All those different parts can have totally different feelings and even different goals from each other and from our ‘authentic self’. What they all have in common is that they mean well, their intention is good and they want to protect us.

We need to get in touch with all the different parts and qualities of ourselves to understand why we do the things we do.  This can be achieved by communicating to our unconscious mind.  Our inner parts communicate with us through images, feelings, sounds or sensations. We need to pay attention and listen to them in order to grow, change and develop. We need to ask ourselves: why am I behaving or reacting in this way? It is only when we discover the roots of our behaviour, that we can change it in a lasting way.  We can induce a mindset of positive behaviour and make ourselves into better people. This requires a growth mindset about our own agency and about how real change happens.

 

Who is driving your bus?

Which part is your leading part? Who is in the driver seat of your bus? Do you want that part to be the leader or would you prefer another one? Who would you want to sit in the back, or maybe even leave the bus? Or, by using Confucius fundamental question:  ‘How are you living your life on a daily basis?’  By exploring this you will learn who you are and discover what is important to you.

 

Happiness = other people

Nevertheless, to grow as a person and really flourish we need other people. Research has found that our happiness and sense of well-being is, to a large extent, dependent on the happiness of those that are close to us. Social contact is a premises to become happy and we can develop more by looking outwards than inwards. We benefit more from being in contact with others.

Undoubtedly we need to be connected to ourselves if we want to feel good.  However, as a social being, we need human contact.  When we can share our feelings and experiences we feel better. It is a cliché but very true: a problem shared is a problem halved and shared joy is double joy. It is in the connection with others that we can truly flourish.

I do not believe that we develop most by withdrawing from society or seeking higher spheres. The benefit lies in changing the patterns of our everyday life, living more in the here and now and truly interacting with those around us. By truly interacting I mean sincerely connecting by thinking: “I see you, I appreciate you and I accept you”.

So stop searching for yourself, you are already there. Search for the connection, with yourself and your inner parts and with those surrounding you.  When you feel that deep connection, you will feel fully present and alive.

 

 

Stop Met Zoeken Naar Jezelf

Tegenwoordig worden we van alle kanten overladen met boeken, retraites, cursussen, workshops en sabbaticals om jezelf te ontdekken. De geluksmarkt draait op volle toeren. We moeten op zoek gaan naar ons ‘authentieke zelf’. ‘

Wij zijn evoluerende wezens, wij veranderen voortdurend, dus hoe kunnen we maar één innerlijk authentiek zelf vinden?

Ik vraag me af, als we op deze zoektocht gaan en uiteindelijk ons innerlijke zelf vinden, hoe zullen we het herkennen? En als we het zouden vinden, zal dat ons dan niet verhinderen om als persoon te groeien? Zullen we ons niet teveel beperken om te leven volgens die waarheid? Op die manier kunnen we kansen missen en onze mogelijkheden beperken.

 

 Het Authentieke Zelf

Is er maar één ‘authentieke zelf’? Dat denk ik niet. Ik geloof niet in het ‘ene ware authentieke zelf’. Binnen in ons hebben we veel innerlijke delen die in verschillende omstandigheden anders reageren. Bijvoorbeeld, een moeder die niet echt dapper is in het algemeen, kan zeer dapper zijn in situaties waarin haar kind in gevaar is. Of een zelfverzekerde manager, die erg succesvol is op het werk, kan een zeer onzekere man thuis zijn.

We hebben vele delen in ons, en ze zijn allemaal authentiek. Er is een deel dat gelukkig is, een deel dat onzeker is, een beschaamd deel, een vermijdend deel, een dapper deel, een jaloers deel, … Elk deel kan op verschillende tijden worden geactiveerd, al naargelang de situatie. Al die verschillende delen kunnen totaal verschillende gevoelens hebben, en zelfs verschillende doelen hebben van elkaar en van ons ‘authentieke zelf’. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze het goed menen, hun bedoeling is goed en ze willen voor ons zorgen en ons beschermen.

We moeten in contact komen met alle verschillende delen en kwaliteiten van onszelf om te begrijpen waarom we de dingen doen die we doen. Dit kan worden bereikt door te communiceren met onze onbewuste geest. Onze innerlijke delen communiceren met ons door beelden, gevoelens, geluiden of sensaties. We moeten aandacht besteden en naar hen luisteren om te groeien, te veranderen en te ontwikkelen. We moeten ons afvragen: waarom reageer ik op deze manier? Het is pas wanneer we de oorsprong van ons gedrag ontdekken, dat we het op een blijvende manier kunnen veranderen. We kunnen een gedachtengang van positief gedrag ontwikkelen en onszelf tot betere mensen maken. Dit vereist een ‘growth mindset’ over ons eigen kunnen en over hoe verandering echt kan plaatsvinden.

 

Wie is Jouw Chauffeur?

Welk deel speelt bij jou de hoofdrol? Wie zit in de bestuurdersstoel van jouw bus? Wil je dat dat deel de leider is of wil je  liever een ander? Wie zou er achteraan in de bus moeten zitten of misschien zelfs de bus moeten verlaten? Of, met behulp van Confucius fundamentele vraag: ‘Hoe leef je je dagelijkse leven?’ Door dit te verkennen, leer je wie je bent en ontdek je wat belangrijk is jou.

 

Geluk = Andere Mesen

Als we als mens echt willen groeien en echt floreren, dan hebben we andere mensen nodig. Onderzoek heeft aangetoond dat ons geluk en gevoel van welzijn in grote mate afhangen van het geluk van degenen die dicht bij ons zijn. Sociaal contact is de beste manier om gelukkig te worden en we kunnen onszelf meer ontwikkelen door naar buiten in plaats van naar binnen te kijken. We profiteren meer van contact met anderen, en het is precies dat contact dat ons leven kan verrijken.

Ongetwijfeld moeten we verbonden zijn met onszelf als we ons goed willen voelen. Als sociaal wezen hebben we echter menselijk contact nodig. Als we onze gevoelens en ervaringen kunnen delen, voelen wij ons beter. Het is een cliché maar heel waar: gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Het is enkel door in contact te zijn met anderen dat we echt kunnen openbloeien.

Ik geloof niet dat we het meest ontwikkelen door ons terug te trekken uit de samenleving of naar hogere sferen te zoeken. Het zou beter zijn om de patronen van ons dagelijks leven aan te passen en meer in het hier en nu te leven , in echte interactie met degenen rondom ons.  Als we bewust en oprecht naar de ander gaan en denken: “Ik zie je, ik waardeer je en ik accepteer je”, dan zullen we authenticiteit creëren.

Dus stop met zoeken naar jezelf, je bent er al. Zoek de verbinding, met jezelf en je innerlijke delen en met degenen die je omringen. Als je die diepe verbinding voelt, dan kan je voluit leven en gelukkig zijn.

Share This