Every organisation, small or big, wants to be successful. Whether they will succeed in this aspiration does not only depend on their products or technology. It mainly all revolves around their people.

Research in the area of organizational psychology demonstrates that implementing positive psychology concepts at the workplace increases the performance of employees and as such the organizational productivity. It furthermore shows that positive employee behaviour is not a result of a successful organization, but that it is actually the other way around: positive employees deliver better results which generate more effective organizations. The research evidence to support this is growing continually.

 

Shared responsibility

Being a positive leader is not about making your employees happy. You are not responsible for your employee’s happiness, but you are responsible for creating a work environment that enables your employees to feel well and appreciated and as such contribute to achieving the best possible organizational performance.

In a positive environment, people feel valued and they know how their work impacts the purpose of the company. They receive clear expectations and regular feedback. They feel safe to express their thoughts and ideas and they trust their leader.

If all of this is provided, the ultimate responsibility for happiness at work lies with the employee.

 

Positive relationships

The foundation of every relationship is trust, in private life as well as at work. Without out it, employees will put less effort and attention into their work, they will be less likely to share information and care less about the success of the organisation. Employees who trust their colleagues and leadership are more likely to be honest, open, empathetic, constructive, and willing to share information. All of which boosts innovation and productivity.

There are two types of trust: practical and emotional. The practical trust is about doing what you say you will do, keeping promises and following through on commitments: ‘walk your talk’. This type of trust is the basic foundation. The next level of trust is the emotional level. It is when people feel that you are on their side, that you have their back, no matter what. They feel comfortable in sharing thoughts and ideas, they know they will not be judged when mistakes happen. This kind of trust is more complex and requires a certain level of emotional intelligence.

 

Positive leadership strategies

In my previous blogs I described the four strategies on how to become a positive leader: develop and apply a positive mindset, create and cultivate a positive climate, build positive relationships and enhance positive meaning.

These strategies are based on scientific research, and as such have already shown their benefits. The skills you need to put these strategies into practice can be learned. However, some fundamental components are needed to implement them successfully.

  • A healthy self-awareness and understanding of oneself and how one interacts with others.
  • A strengths approach that reaffirms human potential and understands peak performance and what is needed to support this.
  • A positive impact on those surrounding the leader, as leadership is a relational process.
  • A focus on results and above the average individual and organizational performance.
  • Ethical decision making and behaviour with respect of values and virtues.

Bringing all of this together will enable you to have more impact, develop a connected and committed team, and fundamentally create’ positive performance’, or as Kim Cameron calls it: ‘virtuous’ performance.

 

Concluding remarks

Positive leadership is not just another new trendy leadership style. It is a concept that offers a range of methods and tools that should not be considered as a substitute, but rather as an addition to the more conventional leadership approaches. As it is completely evidence-based it is applicable in a wide range of organizations. The research in this field is continuing to show that a positive approach results in achieving high-level performance and extraordinary positive results.  And as Kim Cameron said, using the quote of J.Q. Adams: “being a positive leader inspires other to dream more, learn more, do more and become more.” And that is how we create a better world.

Read more about Inge Beckers and her other articles HERE

 

‘We Are The Positive Psychology People’

 

Positieve resultaten op het werk

Elke organisatie, klein of groot, wil succesvol zijn. Of ze hier al dan niet in slaagt, hangt niet alleen af ​​van hun producten of technologie. Het draait vooral om hun mensen.

Onderzoek op het gebied van organisatiepsychologie toont aan dat het implementeren van positieve psychologieconcepten op de werkplek de prestaties van werknemers en daarmee de productiviteit van de organisatie verhoogt. Het laat bovendien zien dat positief medewerkersgedrag niet het gevolg is van een succesvolle organisatie, maar dat het juist andersom is: positieve medewerkers leveren betere resultaten op die leiden tot effectievere organisaties. Het onderzoeksbewijs om dit te ondersteunen groeit voortdurend.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Een positieve leider zijn, gaat niet over het gelukkig maken van uw medewerkers. U bent niet verantwoordelijk voor het geluk van uw medewerker, maar u bent verantwoordelijk voor het creëren van een werkomgeving waarin uw medewerkers zich goed en gewaardeerd voelen en zo bijdragen aan het behalen van de best mogelijke organisatieprestaties.

In een positieve omgeving voelen mensen zich gewaardeerd en weten ze hoe hun werk het doel en het resultaat van het bedrijf beïnvloedt. Ze krijgen duidelijke verwachtingen en regelmatige feedback. Ze voelen zich veilig om hun gedachten en ideeën te uiten en ze vertrouwen hun leider.

Als dit alles wordt geboden, ligt de eindverantwoordelijkheid voor werkgeluk bij de werknemer.

Positieve relaties

De basis van elke relatie is vertrouwen, zowel privé als op het werk. Zonder vertrouwen zullen medewerkers minder moeite en aandacht in hun werk steken, minder snel informatie delen en zich minder bekommeren om het succes van de organisatie. Werknemers die hun collega’s en leiderschap vertrouwen, zijn eerlijk, open, empathisch, constructief en bereid om informatie te delen. Dit alles stimuleert innovatie en productiviteit.

Er zijn twee soorten vertrouwen: praktisch en emotioneel. Het praktische vertrouwen gaat over doen wat je zegt dat je gaat doen, beloftes nakomen en afspraken nakomen: ‘walk your talk’. Dit soort vertrouwen is de basis. Het volgende niveau van vertrouwen is het emotionele niveau. Het is wanneer mensen voelen dat je aan hun kant staat, ‘you’ve got their back’, wat er ook gebeurt. Ze voelen zich op hun gemak bij het delen van gedachten en ideeën, ze weten dat ze niet zullen worden beoordeeld als er fouten worden gemaakt. Dit soort vertrouwen is complexer en vereist een bepaald niveau van emotionele intelligentie.

Positieve leiderschapsstrategieën

In mijn vorige blogs heb ik de vier strategieën beschreven om een ​​positieve leider te worden: een positieve mindset ontwikkelen en toepassen, een positief klimaat creëren en cultiveren, positieve relaties opbouwen en positieve betekenis versterken.

Deze strategieën zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en hebben als zodanig hun voordelen al aangetoond. De vaardigheden die u nodig hebt om deze strategieën in de praktijk te brengen, kunnen worden geleerd. Er zijn echter enkele fundamentele componenten nodig om ze met succes te implementeren.

  • Een gezond zelfbewustzijn en begrip van zichzelf en hoe men met anderen omgaat.
  • Een sterke puntenbenadering die het menselijk potentieel bevestigt en die piekprestaties begrijpt en begrijpt wat nodig is om dit te ondersteunen.
  • Een positieve impact op de omgeving van de leider, aangezien leiderschap een relationeel proces is.
  • Een focus op resultaat en bovengemiddelde individuele en organisatorische prestaties.
  • Ethische besluitvorming en gedrag met respect voor waarden en deugden.

Door dit alles samen te brengen, kun je meer impact hebben, een verbonden en betrokken team ontwikkelen en fundamenteel ‘positieve prestaties’ creëren, of zoals Kim Cameron het noemt: ‘deugdzame’ prestaties.

Slotopmerkingen

Positief leiderschap is niet zomaar een nieuwe trendy leiderschapsstijl. Het is een concept dat een scala aan methoden en hulpmiddelen biedt die niet als vervanging, maar als aanvulling op de meer conventionele leiderschapsbenaderingen moeten worden beschouwd. Omdat het volledig evidence-based is, is het toepasbaar in een breed scala van organisaties. Het onderzoek op dit gebied blijft aantonen dat een positieve benadering resulteert in het bereiken van prestaties op hoog niveau en buitengewoon positieve resultaten. En zoals Kim Cameron vaak zegt (gebaseerd op de quote van Adams): een positieve leider inspireert anderen om meer te dromen, meer te leren, meer te doen en meer te bereiken. En dat is hoe wij met ons allen een betere wereld creëren.

 

 

Find out more about positive psychology courses and training at 

Share This