In this 6th blog on positive leadership, I will discuss the importance of enhancing positive meaning at work.

As human beings, it is in our nature to experience a search for a meaningful life. We actively seek purpose, also at work. When employees experience this sense of purpose in their work environment,  they are likely to be happier, more engaged, and more creative. And when they feel alignment between their roles and the company’s goals, staff turnover goes down and productivity rises.  When the meaning of what we do at work is clear, everyone, from the CEO to the customers, will feel the positive effects.

 

What is meaningful work?

Having a meaningful job is about the ability to use one’s skills and strengths to the maximum potential and the feeling that the daily tasks are valuable and contribute to a larger project.

This feeling of meaning concerns individual flourishing and commitment as well as long-term sustainable innovation, and performance in organizations. Some people bring a sense of meaning and mission with them into the workplace, sometimes it is the organisation that excels at creating a meaningful workplace.

 

3 different work orientations

People work for many reasons. Amy Wrzesniewski, Professor of Organizational Behavior at Yale University’s School of Management has been studying a classification system that can help to recognize one’s orientation toward a job and find ways to attain greater job satisfaction.

She describes three different work orientations. People see their work as a job, a career or a calling.

When they look at it as just their job, then work is being regarded as a source of material benefits that enable other parts of life. Those employees find most of their satisfaction not at work but from hobbies and relationships outside of work. Their work is just something that brings in the money and contributes to outside domains of work.

When work is considered as a career, it becomes a source of success, prestige and status. These employees are willing to make sacrifices for work, to advance on the career ladder and to receive raises and new titles.

The third orientation is when people see their work as a calling. The work has become an end in itself and it is regarded as contributing to the greater good. Their career has become a form of self-expression and personal fulfilment.  Individuals with this orientation experience true meaning from doing their work and as such feel that their work makes a difference. They are also likely to be more satisfied in general with their work and their lives.

 

Why is meaning important?

The level of meaning people find in their work will affect their life satisfaction. When people feel that their work is relevant and purposeful, they experience increased commitment, engagement, happiness and a sense of fulfilment. They will take pride in what they do and go the extra mile.

 

Enabling positive meaning

Every organisation can actively contribute to a meaningful workplace in which every employee becomes part of a cohesive and successful culture at work.

Research shows that employees are more likely to identify with purposes that are broader than profit.  They want to see alignment between their own purpose and that of the organization. That connection is not always obvious, and this is where leaders can play a crucial role. This is what they can do:

●     clearly articulate what the team, as well as the individual employee, contributes to the organization and the wider world

●     create a family-like atmosphere in which employees can experience meaning by making each other successful

●     inform everyone about who the customers are and how they will benefit from using their products.

●     identify a team goal and purpose and let the whole team contribute by means of brainstorming and asking everyone for input and ideas

●     make sure that the job fits the person and offer autonomy, variety and challenge with that position.

 

Conclusion

The benefits of offering meaningful work suggest that it is worthwhile for organizations to make the effort to really understand what is meaningful for their employees and use that knowledge to create a meaningful work environment.

References

Frankl, V.E. (1962). Man’s search for meaning: an introduction to logotherapy. Beach Press.

Dutton, J. (2003). Energize Your Workplace: How to Create and Sustain High-Quality Connections at Work. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Pratt, M. G., Ashforth, B. E. (2003), ‘Fostering meaningfulness in working and at work’, in Cameron K S, Dutton J E, Quinn R E (eds), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers

 

Read more about Inge Beckers and her other articles HERE

 

‘We Are The Positive Psychology People’

 

In deze zesde blog over positief leiderschap bespreek ik het belang van zingeving op het werk.

Als mens ligt het in onze natuur om op zoek te gaan naar de zin van ons leen. We zoeken actief zingeving, ook op het werk. Wanneer werknemers dit gevoel van doelgerichtheid in hun werkomgeving ervaren, zijn ze gelukkiger, meer betrokken en creatiever. En wanneer ze de overeenstemming voelen tussen hun rollen en de bedrijfsdoelen, daalt het personeelsverloop en stijgt de productiviteit. Als de betekenis van wat we op het werk doen duidelijk is, zal iedereen, van de CEO tot de klanten, de positieve effecten voelen.

 

Wat is zinvol werk?

Het hebben van een zinvolle baan gaat over het vermogen om iemands vaardigheden en sterke punten maximaal te benutten en het gevoel te hebben dat de dagelijkse taken waardevol zijn en bijdragen aan een groter geheel.

Dit gevoel van betekenis betreft zowel individuele bloei en betrokkenheid als duurzame innovatie op de lange termijn en prestaties in organisaties. Sommige mensen brengen betekenis en missie met zich mee op de werkvloer, soms is het de organisatie die uitblinkt in het creëren van een zinvolle werkplek.

 

3 verschillende werkoriëntaties

Mensen werken om verschillende redenen. Amy Wrzesniewski, hoogleraar organisatiegedrag aan de School of Management van Yale University, heeft een classificatiesysteem bestudeerd dat kan helpen bij het herkennen van iemands oriëntatie op een baan en het vinden van manieren om meer werkplezier te bereiken.

Ze beschrijft drie verschillende werkoriëntaties. Mensen zien hun werk als een baan, een carrière of een roeping.

Als ze het alleen als hun baan beschouwen, wordt werk beschouwd als een bron van materiële voordelen die andere delen van het leven mogelijk maken. Die werknemers halen de meeste voldoening niet op het werk, maar in hobby’s en relaties buiten het werk. Hun werk is gewoon iets dat geld oplevert en bijdraagt ​​aan activiteiten buiten het werk.

Wanneer werk als een carrière wordt beschouwd, wordt het een bron van succes, prestige en status. Deze medewerkers zijn bereid om offers te brengen voor hun werk, door te groeien op de carrièreladder en om loonsverhogingen en nieuwe titels te krijgen.

De derde oriëntatie is wanneer mensen hun werk als een roeping zien. Het werk is een doel op zich geworden en wordt beschouwd als een bijdrage aan het grotere goed. Hun carrière is een vorm van zelfexpressie en persoonlijke voldoening geworden. Personen met deze oriëntatie ervaren de ware betekenis van het doen van hun werk en voelen als zodanig dat hun werk een verschil maakt. Ze zijn over het algemeen ook meer tevreden met hun werk en hun leven.

 

Waarom is betekenis belangrijk?

Het niveau van zingeving dat mensen in hun werk vinden, zal van invloed zijn op hun welzijn. Wanneer mensen het gevoel hebben dat hun werk relevant en doelgericht is, ervaren ze meer betrokkenheid, betrokkenheid, geluk en een gevoel van voldoening. Ze zullen trots zijn op wat ze doen en een stap verder gaan.

 

Positieve betekenis mogelijk maken

 

Elke organisatie kan actief bijdragen aan een zinvolle werkplek waarin elke medewerker onderdeel wordt van een samenhangende en succesvolle werkcultuur.

Onderzoek toont aan dat werknemers zich eerder identificeren met doelen die breder zijn dan winst. Ze willen afstemming zien tussen hun eigen doel en dat van de organisatie. Die verbinding is niet altijd duidelijk, en hier kunnen leiders een cruciale rol spelen. Dit is wat ze kunnen doen:

  • duidelijk verwoorden wat zowel het team als de individuele medewerker bijdraagt ​​aan de organisatie en de wereld
  • een familiale sfeer creëren waarin medewerkers zingeving kunnen ervaren door elkaar succesvol te maken
  • iedereen informeren over wie de klanten zijn en hoe ze zullen profiteren van het gebruik van hun producten.
  • een teamdoel identificeren en het hele team hiertoe laten bijdragen door te brainstormen en iedereen om input en ideeën te vragen
  • ervoor te zorgen dat de job bij de persoon past en tegelijk autonomie, afwisseling en uitdaging aanbieden in die functie.

 

Conclusie

De talrijke voordelen van het aanbieden van zinvol werk toont aan dat het de moeite waard is voor organisaties om hiermee aan de slag te gaan zodat ze echt begrijpen wat betekenisvol is voor hun werknemers en die kennis te gebruiken om een ​​zinvolle werkomgeving te creëren.

 

 

 

Find out more about positive psychology courses and training at 

Share This