In this 5th blog on positive leadership, I will explain why positive communication is a key asset to the workplace. What do we mean by positive communication? It is using a language that is based on respect, that builds trust and collaboration and it is as such the cornerstone of creating a psychologically safe workplace in which employees feel connected and engaged.

Positive language

Positive communication is based on positive emotions and uses affirmative, constructive, and supportive language instead of negative and critical language.

Research on why some management teams perform better than other* shows that the ratio of positive statements to negative statements is the single most important factor in predicting organizational performance. Managers who use positive language are twice as successful. They are better at building rapport with others and they have more impact on the way they are perceived as a manager.

Positive communication can also help in building a strong company culture by creating clarity about the mission, the values, and the goals of the organisation so that employees know why they are working and what they are working towards. When people feel their work matters, they will be more inclined to working harder and with a much more positive outlook. As a result, the use of positive language is not only more effective but also powerful and inspiring for all employees at every level.

Perhaps you have heard the story of the janitor at NASA. When President John F. Kennedy was visiting NASA headquarters for the first time in 1961, he noticed a janitor carrying a broom. He interrupted his tour, introduced himself and asked the man what he did at NASA. “Well, Mr. President” the janitor responded, “I am helping put a man on the moon.”.

 

Connectivity

Neuroscience experiments* have shown that using negative words release stress and anxiety-inducing hormones in the brain, causing situational stress, but also long-term anxiety.

Using positive language can shift the thinking process, and as such create a more positive mindset, which helps to display positive behaviour.

Having a positive mindset and experiencing positive feelings will enhance connectivity between people. And when employees feel connected, they have better interpersonal interactions and a more effective exchange of information which leads to more trust and more flow in their activities. This results in higher productivity and a higher quality performance.

If people work in an environment in which they can express themselves it will build up their confidence.

When this positive language is embedded in the company culture it can shift the vibe from unproductive and disengaging to an approach that is creative and solution-focused. And that will inevitably benefit the organisation.

 

Reframing

Focusing on what goes well instead of what goes wrong, creates space to come up with new solutions.

If we want to implement positive language, it is best to avoid words like ‘can’t, don’t, impossible, problem, loss, mistake’ and reframe them into words like ‘can, do, possible, opportunity, benefit, progress, success’.

We can choose a positive phrasing instead of a negative. For example: not: “Your order cannot be delivered this week.” but “Your order will be delivered next week.” or instead of “Don’t hesitate to call me.” use “Feel free to contact me”. Using positive phrasing can literally change our brain and make us happier.

We all have opportunities to practice this positive language, whether that is at work or at home. We just need to be mindful about our phrasing. Once you get used to it, others will follow your example because just like positive emotions practising positive language is contagious!

 

References:

Losada, Marcial & Heaphy, Emily. (2004). The Role of Positivity and Connectivity in the Performance of Business TeamsA Nonlinear Dynamics Model. American Behavioral Scientist – AMER BEHAV SCI. 47. 740-765.

Richter, M., Eck, J., Straube, T., Miltner WHR., Weiss, T. , 2010. Do words hurt? Brain activation during the processing of pain-related words. Pain. Feb;148(2):198-205.

 

Read more about Inge Beckers and read her other articles HERE

 

‘We Are The Positive Psychology People’

 

Positieve Communicatie

In deze 5e blog over positief leiderschap zal ik uitleggen waarom positieve communicatie een belangrijke troef is op de werkplek. Wat bedoelen we nu precies met positieve communicatie? Het gaat erom een ​​taal te gebruiken die gebaseerd is op respect, en die vertrouwen en samenwerking opbouwt en als zodanig de hoeksteen is van het creëren van een psychologisch veilige werkplek waarin werknemers zich verbonden en betrokken voelen.

Positieve taal

Positieve communicatie is gebaseerd op positieve emoties en gebruikt bevestigende, constructieve en ondersteunende taal in plaats van negatieve en kritische taal.

Onderzoek naar waarom sommige managementteams beter presteren dan andere* toont aan dat de verhouding tussen positieve uitspraken en negatieve uitspraken de belangrijkste factor is bij het voorspellen van organisatorische prestaties. Managers die positieve taal gebruiken, zijn twee keer zo succesvol. Ze zijn beter in het opbouwen van een band met anderen en hebben meer invloed op de manier waarop ze als manager worden gezien.

Positieve communicatie kan ook helpen bij het opbouwen van een sterke bedrijfscultuur door duidelijkheid te scheppen over de missie, de waarden en de doelen van de organisatie, zodat medewerkers weten waarom ze werken en waar ze naartoe werken. Als mensen vinden dat hun werk ertoe doet, zullen ze meer geneigd zijn om harder te werken en met een veel positievere kijk. Hierdoor is het gebruik van positieve taal niet alleen effectiever, maar ook krachtiger en inspirerend voor alle medewerkers op elk niveau.

Misschien heb je het verhaal van de conciërge bij NASA al eens gehoord. Toen president John F. Kennedy in 1961 voor het eerst het hoofdkwartier van NASA bezocht, zag hij een conciërge met een bezem. Hij onderbrak zijn tour, stelde zichzelf voor en vroeg de man wat hij bij NASA deed. “Wel, meneer de president” antwoordde de conciërge, “ik help een man op de maan te zetten”.

 

Connectiviteit

Neurowetenschappelijke experimenten* hebben aangetoond dat er door het gebruik van negatieve woorden stress en angst-inducerende hormonen in de hersenen vrijkomen, wat situationele stress veroorzaakt, maar ook langdurige angst. Het gebruik van positieve taal kan het denkproces veranderen en als zodanig een positievere mentaliteit creëren, wat helpt om positief gedrag te vertonen.

Een positieve mindset hebben en positieve gevoelens ervaren, zal de connectiviteit tussen mensen verbeteren. En wanneer medewerkers zich verbonden voelen, hebben ze betere interpersoonlijke relaties en een effectievere uitwisseling van informatie, wat leidt tot meer vertrouwen en meer flow in hun activiteiten. Dit resulteert in een hogere productiviteit en betere prestaties.

Als mensen werken in een omgeving waarin ze zich kunnen uiten, zal hun zelfvertrouwen toenemen. Wanneer deze positieve taal is ingebed in de bedrijfscultuur, kan het de sfeer verschuiven van onproductief en ontevreden naar een benadering die creatief en oplossingsgericht is. En dat zal de organisatie ongetwijfeld ten goede komen.

 

Herkaderen

Door te focussen op wat goed gaat in plaats van wat fout gaat, ontstaat er ruimte om met nieuwe oplossingen te komen. Als we positieve taal willen implementeren, is het het beste om woorden als ‘kan niet, niet, onmogelijk, probleem, verlies, fout’ te vermijden en ze opnieuw te formuleren in woorden als ‘kan, doen, mogelijk, kans, voordeel, vooruitgang , succes ‘. We kunnen een positieve formulering kiezen in plaats van een negatieve. Bijvoorbeeld: niet: “Uw bestelling kan deze week niet geleverd worden.” maar “Uw bestelling wordt volgende week geleverd.” of in plaats van ‘Aarzel niet om me te bellen’. gebruik “Neem gerust contact met mij op”. Het herkaderen van negatieve naar positieve bewoordingen kan ons brein letterlijk veranderen en ons gelukkiger maken.

We hebben allemaal de kans om deze positieve taal te oefenen, of dat nu op het werk of thuis is. We moeten gewoon aandachting zijn en erop letten welke woorden we gebruiken. Als je er eenmaal aan gewend bent, zullen anderen je voorbeeld volgen, want net als positieve emoties is het gebruiken van positieve taal besmettelijk!

Find out more about positive psychology courses and training at 

Share This