We live in a fast-changing world. We all feel it. Technology evolves at a high speed and it seems the challenges get more difficult by the day. In order to cope, we work harder and faster. We seem to be stuck in fast forward.

 

Getting caught in the fast lane

Especially in a business environment, we are told that slowing down is not an option. We believe that increasing the speed at which we do business and lead our lives will maximize performance and productivity.

The current technology allows us to communicate instantly and easily. We all want our emails to be answered immediately and our problems to be solved on the spot. When we get home from work we are again bombarded by notifications like Facebook, Whatsapp, Linkedin, Instagram, ….

However, speeding up is not the answer. It might even make things more complex because it consumes more energy. And in a best-case scenario, it will only solve part of the challenge.

 

Getting more done

As human beings, we are not built to live like that. Our brain needs a break now and then. We need time to rest, process thoughts and make founded decisions.

When we slow down we can actually get more done. We use less energy which allows us to go deeper and faster into achieving our goals. We will become more efficient, productive, resilient and happy. Our brain will become more focused and better at learning new skills. It will also be more effective in dealing with increased complexity and challenges. Slowing down allows us to notice more, make more connections and engage more with our own feelings.

 

Research

A Harvard Business Review study (2010) showed that “companies that embraced initiatives and chose to go, go, go to try to gain an edge ended up with lower sales and operating profits than those that paused at key moments to make sure they were on the right track. What’s more, the firms that “slowed down to speed up” improved their top and bottom lines, averaging 40% higher sales and 52% higher operating profits over a three-year period.”

This study showed that it is about taking the long view. Instead of just thinking about the profits for this quarter, look at the long-term impact and profits and how these affect people and business.

Sometimes we need to slow down in taking our decision. We need to take the time to gather all the facts and consider all the options before following through with a well-formed plan.

 

5 tips to slow down

  • Listen, don’t talk. Listen actively, without thinking about the response you want to give. True listening will build stronger relationships with your team and result in more engagement.
  • Disconnect your device. Set aside time on your calendar to get unplugged and use that time to focus on your priorities and goals.
  • Clear your mind and stay in the present moment: be mindful. Disconnecting from the daily to do’s can provide opportunities to step back and come up with new and creative ideas. Being mindful at work means to be consciously present in what you are doing, while you are doing it, and in the meantime, manage your mental and emotional state. Whatever you do, being in a meeting, preparing a presentation or writing a report, mindfulness requires you to give your full attention.
  • Be grateful. Show gratitude to your team members and colleagues. And I don’t mean just a ‘great job’ or ‘well done’. Make is specific. It does not have to be too big, but authentic.
  • Accept that your challenges are complex but trust that solutions are always available. It only requires that we be conscious enough to see them. If something does not work, try something else. Use the strengths of yourself, your team and your colleagues to come up with new ideas and options.

 

Slowing down will help us to think more clearly, plan more effectively and think big enough to see new opportunities that guide us to higher highs.

A good place to start is to just breath. Focus your attention on your breath, even if it is just for a few minutes. You cannot breathe yesterday, you cannot breathe tomorrow, you can only breathe now, in the present……….

 

About the author: Inge Beckers

 

Dutch Translation

 

Vertragen om te versnellen

We leven in een snel veranderende wereld. We voelen het allemaal. De technologie evolueert met hoge snelheid en het lijkt erop dat de uitdagingen met de dag moeilijker worden. Om te proberen hiermee om te gaan lijken we steeds harder en sneller te werken. We lijken vast te zitten in de fast forward modus.

 

Vastzitten op de snelweg

Vooral in een zakelijke omgeving wordt ons verteld dat vertragen geen optie is. Wij geloven dat het verhogen van de snelheid waarmee we zaken doen en ons leven leiden, de prestaties en productiviteit zal maximaliseren.

De huidige technologie stelt ons in staat om direct en gemakkelijk te communiceren. We willen allemaal dat onze e-mails onmiddellijk worden beantwoord en onze problemen ter plaatse worden opgelost. En als we thuiskomen van het werk worden we opnieuw gebombardeerd door meldingen van Facebook, Whatsap, Linkedin, Instagram, ….

Versnellen is echter niet het antwoord. Het kan de dingen zelfs complexer maken omdat het meer energie verbruikt. En in het beste geval zal het slechts een deel van het probleem oplossen.

 

Meer gedaan krijgen

Als menselijke wezens zijn we niet gebouwd om zo te leven. Onze hersenen hebben af ​​en toe een pauze nodig. We hebben tijd nodig om te rusten, gedachten te verwerken en gefundeerde beslissingen te nemen.

Als we langzamer gaan werken, kunnen we daadwerkelijk meer gedaan krijgen. We gebruiken minder energie waardoor we dieper en sneller onze doelen kunnen bereiken. We zullen efficiënter, productiever, veerkrachtiger en gelukkiger worden. Onze hersenen zullen meer gefocust zijn en beter worden in het leren van nieuwe vaardigheden. Deze aanpak kan ons helpen omgaan met de toegenomen complexiteit en uitdagingen. Door te vertragen kunnen we meer opmerken, meer verbindingen leggen en meer betrokken raken bij onze eigen gevoelens.

 

Onderzoek

Een onderzoek van Harvard Business Review (2010) toonde aan dat “bedrijven die steeds sneller willen werken en evolueren  en een snel-snel-snel mindset omarmden uiteindelijk lagere verkoop- en bedrijfswinst behaalden dan bedrijven die pauzeerden op belangrijke momenten om er zeker van te zijn de juiste weg te kiezen. Wat meer is, de bedrijven die “vertraagden om te versnellen” verbeterden hun top- en bottom-line, hadden gemiddeld 40% hogere omzet en 52% hogere operationele winst over een periode van drie jaar. ”

Deze studie toonde aan dat het gaat om de lange termijn visie. In plaats van alleen na te denken over de winst voor dit kwartaal, zou men beter kijken naar de impact en winst op de lange termijn en hoe die van invloed zijn op mensen en bedrijven.

Soms moeten we onze beslissing vertragen. We moeten de tijd nemen om alle feiten te verzamelen en alle opties te overwegen voordat we een goed geformuleerd plan doorlopen.

 

5 tips om te vertragen

 

  • Luister, praat niet. Luister actief, zonder al te zitten denken over de reactie die je wilt geven. Echt luisteren zal sterkere relaties met jouw team opbouwen en resulteren in meer betrokkenheid.
  • Las detox momenten in. Maak tijd vrij in je agenda om de stekker uit het stopcontact te halen en gebruik die tijd om je te concentreren op je prioriteiten en doelen.
  • Maak je geest leeg en blijf in het huidige moment: wees mindful. Het loskoppelen van de dagelijkse bezigheden kan kansen bieden om een ​​stap terug te doen en nieuwe en creatieve ideeën te bedenken. Aandachtig zijn op het werk betekent bewust aanwezig zijn in wat je doet, terwijl je het doet, en ondertussen je mentale en emotionele toestand beheren. Wat je ook doet, in een vergadering zijn, een presentatie voorbereiden of een rapport schrijven, mindfulness vereist dat je je volledige aandacht schenkt.
  • Wees dankbaar. Toon dankbaarheid aan je teamleden en collega’s. En dan bedoel ik niet alleen ‘goed gedaan’. Maak het specifiek. Het hoeft niet te groot te zijn, maar wel authentiek.
  • Accepteer dat je uitdagingen complex zijn, maar vertrouw erop dat er altijd een oplossing is. Het vereist alleen dat we bewust genoeg zijn om ze te zien. Als iets niet werkt, probeer dan iets anders. Gebruik de sterke punten van jezelf, je team en je collega’s om nieuwe ideeën en opties te bedenken.

 

 

Vertraging zal ons helpen om duidelijker te denken, effectiever te plannen en groot genoeg te denken om nieuwe kansen te zien die ons naar hogere hoogtepunten leiden.

Een goede plek om te beginnen is om gewoon te ademen. Richt je aandacht op je ademhaling, zelfs al is het maar voor een paar minuten. Je kan niet gisteren ademen, je kan niet morgen ademen, je kan alleen nu ademen, in het heden ……….

 

References:

Davis, J.R. & Atkinson, T. (2010). Need speed? Slow down. Harvard Business Review.https://hbr.org/2010/05/need-speed-slow-down

 

 

Find out more about positive psychology courses and training at 

Share This