Life is never a straight line. There is no one perfect recipe to create a perfectly happy life. Sometimes everything is great, and we are in a flow, enjoying everything we do and sometimes we feel like we are standing still and maybe even going backwards. Life is a journey, with ups and downs, but always with opportunities.

It is clear that recent events have had a huge effect in many ways, also in the workplace. I hear employees saying they feel exhausted, disconnected, or disengaged. I hear leaders saying their challenges have amplified. This new way of working is not so easy and there is no manual that teaches us how to deal with this fast-changing working environment. Or how to create the mental space to think and create, on top of getting the normal work done.

 

How can we address this?

One way to do this is ‘holding space’, a concept widely used in psychology that has also become a leadership practice fostering innovative practices and a more inclusive work environment.

 

Holding space

We can define holding space as being physically, mentally, and emotionally present so that someone else can find the way to growth or the solution to a problem. It is an approach to create time and validation without judgment. It is about listening, staying present, and making it known that the other person is safe to feel and share their feelings. It is about being supportive without stepping in.

Holding space at work is creating a workplace culture that promotes listening over talking and that values respect over dominance. It is a crucial leadership practice that will help teams to create insights about challenges and build solutions together instead of working in an individual bubble. In such an environment employees can explore, practice, and flourish. In a workplace it also means carving out time for your team to think and reflect, to focus and create. Offering this space will create safety and connection.

 

Create connection

Connection is perhaps the most crucial component in building a high- performance team. The more connection we have, the more efficient we can work together.

To create connection, we need the skill of open and active listening: which is listening without judgment and without giving advice or trying to fix the situation. Instead of imposing our own ideas or solutions, we can use our curiosity to discover other opinions, other ideas, and other approaches. As a leader, you can create space for emotions as well as sharing your vision on how your team would be most effective. Because you might have more information on the bigger picture about the team within the organization.

There is no formula that solves everything. But when we can remain open to see and hear and understand what is needed in a particular moment in a particular context, that is when we can make a difference.

Creating connection within your team will help your employees to better understand themselves as well as the challenges they experience. Then you can reflect on this together and find appropriate solutions.

 

It is okay to disagree

Offering space to each other does not mean we have to agree on everything. Conflict is okay and can have potential. There is no such thing as a conflict-free work environment. But the word ‘conflict’ has a bad reputation. Many people avoid it for different reasons. They step away from the conversation because they might be afraid of getting hurt or rejected. Or they might be afraid of the conflict itself.

I prefer to use the word ‘disagreement’ instead of ‘conflict’. It sounds lessharsh and might make it easier for some people to accept that different people have different views and that is okay. Disagreements are inevitable, and also very normal. They are part of relationships, also at work. When managed well, they have lots of positive outcomes.

Accepting that disagreement is normal is part of a having a growth mindset. It will open up our way of thinking, and allow others to trust their own wisdom. This way people can achieve solutions together. Solutions that are accepted by everyone.

 

Benefits in the workplace

Holding space also helps build trust and psychological safety, it creates an atmosphere of inclusion. It can solve problems, create new perspectives and opportunities, make individuals accountable and develop room for surprise and even amazement.

Holding space is about meeting your people where they are and just walk with them.

Read more about Inge Beckers and her other articles HERE

 

‘We Are The Positive Psychology People’

 

Holding space: ruimte open houden

Het leven is nooit een rechte lijn. Er is niet één enkel recept om een perfect gelukkig leven te creëren. Soms is alles geweldig en zitten we in een flow, genieten we van alles wat we doen en soms hebben we het gevoel dat we stilstaan en misschien zelfs achteruit gaan. Het leven is een reis, met ups en downs, maar altijd met kansen.

Het is duidelijk dat de recente gebeurtenissen in veel opzichten een enorm effect hebben gehad, ook op de werkvloer. Ik hoor werknemers zeggen dat ze zich uitgeput, niet verbonden of niet betrokken voelen. Ik hoor leiders zeggen dat hun uitdagingen groter zijn geworden. Deze nieuwe manier van werken is niet zo eenvoudig en er is geen handleiding die ons leert omgaan met deze snel veranderende werkomgeving. Hoe kan je de mentale ruimte creëeren om na te denken en creatief te zijn, en daqn ook nog het normale werk gedaan krijgen?

Een manier om dit te doen is ‘holding space’ oftwel liefdevol ruimte openhouden:  een concept dat veel wordt gebruikt in de psychologie en dat ook een leiderschapspraktijk is geworden die innovatieve praktijken en een meer inclusieve werkomgeving bevordert.

Holding space

We kunnen ruimte vasthouden definiëren als fysiek, mentaal en emotioneel aanwezig zijn zodat iemand anders de weg naar groei of de oplossing voor een probleem kan vinden. Het is een benadering om tijd en validatie te creëren zonder oordeel. Het gaat om luisteren, aanwezig blijven en duidelijk maken dat de ander veilig zijn gevoelens kan voelen en delen. Het gaat om ondersteunend zijn zonder tussenbeide te komen.

Ruimte houden op het werk is het creëren van een cultuur op de werkplek die luisteren bevordert in plaats van praten en respect belangrijker vindt dan dominantie. Het is een cruciale leiderschapspraktijk die teams zal helpen inzichten te creëren over uitdagingen en samen oplossingen te bouwen in plaats van in een individuele bubbel te werken. In zo’n omgeving kunnen medewerkers ontdekken, oefenen en tot bloei komen.

Op een werkplek betekent het ook tijd vrijmaken voor je team om na te denken en na te denken, te focussen en te creëren. Door deze ruimte te bieden ontstaat er veiligheid en verbinding.

Creëer verbinding

Verbinding is misschien wel het meest cruciale onderdeel bij het bouwen van een goed presterend team. Hoe meer verbinding we hebben, hoe efficiënter we kunnen samenwerken.

Om verbinding te creëren, hebben we de vaardigheid nodig om open en actief te luisteren: dat is luisteren zonder oordeel en zonder advies te geven of te proberen de situatie op te lossen.

In plaats van onze eigen ideeën of oplossingen op te dringen, kunnen we onze nieuwsgierigheid gebruiken om andere meningen, andere ideeën, andere benaderingen te ontdekken. Als leider kun je ruimte creëren voor emoties maar ook je visie delen over hoe je team het meest effectief zou zijn. Omdat je misschien meer informatie hebt over het grotere plaatje van het team binnen de organisatie.

Er is geen formule die alles oplost. Maar wanneer we open kunnen blijven staan om te zien en te horen en te begrijpen wat er nodig is op een bepaald moment in een bepaalde context, dan kunnen we echt wel een verschil maken.

Het creëren van verbinding binnen je team zal je medewerkers helpen om zichzelf en de uitdagingen die ze ervaren beter te begrijpen. Dan kun je hier samen over nadenken en passende oplossingen vinden.

Het is oké om het oneens te zijn

Elkaar de ruimte geven betekent niet dat we het overal over eens moeten zijn. Conflicten zijn oké en kunnen potentieel hebben. Er bestaat niet zoiets als een conflictvrije werkomgeving. Maar het woord ‘conflict’ heeft een slechte reputatie. Veel mensen vermijden het om verschillende redenen. Ze stappen weg van het gesprek omdat ze misschien bang zijn om gekwetst of afgewezen te worden. Of misschien zijn ze bang voor het conflict zelf.

Ik gebruik liever het woord ‘onenigheid’ in plaats van ‘conflict’. ‘We zijn het hierover oneens’ klinkt minder hard en kan het voor sommige mensen gemakkelijker maken om te accepteren dat verschillende mensen verschillende opvattingen hebben en dat is oké. Meningsverschillen zijn onvermijdelijk, en ook heel normaal. Ze maken deel uit van relaties, ook op het werk. Als ze goed worden beheerd, kunnen ze zelfs heel positieve resultaten opleveren.

Accepteren dat onenigheid normaal is, maakt deel uit van een groeimindset. Het zal onze manier van denken openen en anderen in staat stellen op hun eigen wijsheid te vertrouwen. Zo kunnen mensen samen tot oplossingen komen. Oplossingen die door iedereen geaccepteerd worden.

Voordelen op de werkvloer

Ruimte houden helpt ook bij het opbouwen van vertrouwen en psychologische veiligheid, het creëert een sfeer van inclusie. Het kan problemen oplossen, nieuwe perspectieven en kansen creëren, individuen verantwoordelijk maken en ruimte creëren voor verrassing en zelfs verwondering.

Holding space gaat over het ontmoeten van je mensen waar ze zijn en gewoon met ze meelopen.

 

 

Find out more about positive psychology courses and training at 

Share This