Listen to the audio version of this article

 

Do you sometimes feel like we live in a world where more equals better? More money, more clothes, more gadgets, more productivity, more growth, … It seems like a big part of our life is in fast-forward modus. We find ourselves entangled in the web of constant notifications, hectic schedules, and the pressure to keep up with the ever-increasing pace of life. We are all very busy and many people perceive being busy as being successful. But is that true?

Personally, the older I get the more I feel a need to slow down and embrace simplicity. And I think I am not alone. I can see that more and more people see the art of slowing down as a necessity, not just a luxury.

Research shows that if you go too fast, you overload your cognitive abilities, and they degrade. One of the leading experts on this topic, G. Claxton, analysed what happens to a person’s focus if they engage in deliberately slow practices like yoga and mindfulness. He is very clear in this: slowness nurtures attention, speed shatters it.

So, how can we create simplicity in our lives and savour the beauty of a slower, more deliberate existence?

These are things that work for me:

  1. Disconnect to reconnect.

In a world dominated by smartphones and social media, taking a break from screens can be incredibly rejuvenating. I discovered the Focus button on my phone, and it is very helpful to designate specific times during the day and especially in the evening to disconnect from my device. Instead, I choose to read a book, take a walk, or simply sit in silence and observe my surroundings. This intentional disconnection can open the door to a more profound connection with yourself and your loved ones.

  1. Identify the essential.

When we stop, pause, and reflect on what really matters in our life it is much easier to say no to tasks and events that don’t contribute positively to our life. Focusing on what truly resonates with my values helps me to simplify my life and create space for what truly matters.

  1. Practice mindfulness.

I must admit, in the beginning of this year I postponed my mindfulness sessions because I was too busy. Health issues forced me to slow down, and I rediscovered the value of incorporating mindfulness again in my life. I started with short sessions, and I am slowly building them up again. And again, the research shows clearly it improves focus and calmness and reduces stress and anxiety.

  1. Embrace slow living.

Slow living is about savouring the simple things and appreciating quality over quantity. Activities like gardening, cooking new dishes, painting, have allowed me to reduce my stress and be more mindful.  We all know the saying less is more, a phrase adopted by minimalist architect Ludwig Mies van der Rohe. It might be a cliché, but I think it is true. Focusing on fewer tasks and having less in the way can give us more time and more freedom in our lives. And having more time causes less stress and frustration. A technique that has been very helpful for me is using the question:” Do I have to do this now?” and then change the emphasis in the question. Do I have to do this now? Do I have to do this now? Do I have to do this now? It turns out most of the time I don’t have to do it now 😊.

I also learned that in a world that glorifies speed and constant activity, slowing down and embracing simplicity is simply an act of self-care. It is about reclaiming your time, energy, and attention for the things that truly matter. It also makes your life more meaningful and fulfilling. So, take a deep breath, step back, and savour the beauty of a slower, simpler life. You deserve it.

 

Nederlandse versie (dutch version)

HET OMARMEN VAN EENVOUD

Heb jij soms ook het gevoel dat we in een wereld leven waar meer gelijk staat aan beter? Meer geld, meer kleding, meer gadgets, meer productiviteit, meer groei, … Het lijkt alsof een groot deel van ons leven zich in de fast-forward-modus bevindt. We raken verstrikt in het web van voortdurende meldingen, hectische schema’s en de druk om het steeds sneller toenemende tempo van het leven bij te houden. We hebben het allemaal erg druk en voor veel mensen staat ‘het druk hebben’ gelijk aan ‘succesvol zijn’. Maar is dat waar?

Hoe ouder ik word, hoe meer ik de behoefte voel om het rustiger aan te doen en de eenvoud te omarmen. En ik denk dat ik niet de enige ben. Ik zie dat steeds meer mensen de kunst van het vertragen zien als een noodzaak, en niet alleen als een luxe.

Uit onderzoek blijkt dat als je te snel gaat, je cognitieve vaardigheden overbelast raken, en dat ze achteruitgaan. Een van de toonaangevende experts op dit gebied, G. Claxton, analyseerde wat er met de focus van een persoon gebeurt als hij zich bewust bezighoudt met langzame praktijken zoals yoga en mindfulness. Hij is daar heel duidelijk in: traagheid voedt de aandacht, snelheid verbrijzelt ze.

Hoe kunnen we eenvoud in ons leven creëren en genieten van de schoonheid van een langzamer, bewuster bestaan?

Dit zijn 4 dingen die voor mij werken:

  1. Deconnecteren om te connecteren.

In een wereld die wordt gedomineerd door smartphones en sociale media, kan een pauze nemen van schermen ongelooflijk deugd doen. Ik heb de Focus-knop op mijn telefoon ontdekt en het is heel handig om overdag en vooral ‘s avonds specifieke tijden aan te wijzen waarop ik de verbinding met mijn apparaat kan verbreken. In plaats daarvan kies ik ervoor om een boek te lezen, een wandeling te maken of gewoon in stilte te zitten en mijn omgeving te observeren. Deze opzettelijke ontkoppeling kan de deur openen naar een diepere verbinding met jezelf en je dierbaren.

  1. Identificeer het essentiële.

Wanneer we stoppen, pauzeren en nadenken over wat er echt toe doet in ons leven, is het veel gemakkelijker om nee te zeggen tegen taken en gebeurtenissen die geen positieve bijdrage leveren aan ons leven. Door te focussen op wat echt resoneert met mijn waarden, kan ik mijn leven vereenvoudigen en ruimte creëren voor wat er echt toe doet.

  1. Mindfulness.

Ik moet toegeven dat ik begin dit jaar mijn mindfulnesssessies heb uitgesteld omdat ik het te druk had. Gezondheidsproblemen dwongen me om het rustiger aan te doen, en ik herontdekte de waarde van het opnieuw integreren van mindfulness in mijn leven. Ik ben begonnen met korte sessies, en die bouw ik nu langzaam weer op. En ja, ook hier is de wetenschap duidelijk: mindfulness verbetert de focus en kalmte en vermindert stress en angst.

  1. Omarm een langzaam leven.

Langzamer leven gaat over het genieten van de simpele dingen en het waarderen van kwaliteit boven kwantiteit. Door activiteiten als tuinieren, nieuwe gerechten koken en schilderen heb ik mijn stress kunnen verminderen en bewuster kunnen zijn. We kennen allemaal het gezegde ‘less is more’, een uitdrukking die vaak werd gebruikt door de minimalistische architect Ludwig Mies van der Rohe. Het is misschien een cliché, maar ik denk dat het waar is. Door ons op minder taken te concentreren en minder dingen in de weg te hebben, kunnen we meer tijd en meer vrijheid in ons leven krijgen. En meer tijd hebben zorgt voor minder stress en frustratie. Een techniek die voor mij erg behulpzaam is geweest, is het gebruik van de vraag: “Moet ik dit nu doen?” en dan de nadruk in de vraag veranderen. Moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen? Heel vaak blijkt dat ik het nu niet hoef te doen 😊.

Ik heb ook geleerd dat in een wereld die snelheid en constante activiteit verheerlijkt, het vertragen en het omarmen van eenvoud gewoonweg een daad van zelfzorg is. Het gaat erom dat je je tijd, energie en aandacht terugwint voor de dingen die er echt toe doen. Het maakt je leven ook betekenisvoller en vervullender. Dus haal diep adem, doe een stap achteruit en geniet van de schoonheid van een langzamer, eenvoudiger leven. Je verdient het.

 

 

Find out more about positive psychology courses and training at 

Share This